Είστε εδώ

Διάρκεια φοίτησης | Φοιτητική ιδιότητα

Διάρκεια Σπουδών

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η πλειονότητα των Τμημάτων είναι τετραετούς φοίτησης και απονέμουν ΠΤΥΧΙΟ ως τίτλο σπουδών. Εξαίρεση αποτελούν τα τρία Τμήματα Μηχανικών, που είναι πενταετούς φοίτησης και απονέμουν ΔΙΠΛΩΜΑ ως τίτλο σπουδών.

Φοιτητική Ιδιότητα

Κατά την παραπάνω τυπική διάρκεια φοίτησης («ν» ακαδημαϊκά έτη), που προδιαγράφει το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, και για δύο επιπλέον ακαδημαϊκά έτη (πρόβλεψη γνωστή και ως «ν+2»), οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απολαύουν σειράς παροχών (δωρεάν βιβλία, σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πάσο) διατηρώντας τη φοιτητική ιδιότητα.

Ως εκ τούτου, για σπουδές Πτυχίου η παροχή υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας διαρκεί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη φοίτησης και για τις σπουδές Διπλώματος η παροχή υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας διαρκεί επτά (7) ακαδημαϊκά έτη φοίτησης.

Φοιτητές ή φοιτήτριες που υπερβαίνουν την τυπική διάρκεια φοίτησης - τετραετή ή πενταετή σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη - (πέραν του ν+2) μπορούν να εγγράφονται σε μαθήματα, να τα παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις εξετάσεις. Χάνουν μόνο τα ευεργετήματα των παροχών φοιτητικής μέριμνας.

Προϋποθέσεις λήψης Πτυχίου ή Διπλώματος

Από τον νόμο δεν τίθεται κατώτατο όριο φοίτησης. Επομένως υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών σε συντομότερο χρόνο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης Πτυχίου ή Διπλώματος. Υπάρχουν προϋποθέσεις λήψης Πτυχίου ή Διπλώματος που γενικά ορίζονται από το νόμο και κάποιες ειδικότερες που ορίζονται από το κάθε Τμήμα.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται όταν οι φοιτητές/τριες έχουν εξεταστεί επιτυχώς στον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες ECTS για Τμήματα τετραετούς φοίτησης και τουλάχιστον 300 ECTS για Τμήματα πενταετούς φοίτησης). Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός μονάδων ECTS.

Κάθε Τμήμα στο Πρόγραμμα Σπουδών του προδιαγράφει τη σύνθεση τύπων μαθημάτων (υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, επιλογής-προαιρετικά) που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σπουδών.