Είστε εδώ

Δια βίου Μάθηση e-learning

Πιστοποιημένες Σύγχρονες Σπουδές στην Κοιτίδα της Γνώσης

Τα Προγράμματα Διά βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αξιοποιώντας και διευρύνοντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του  στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, συνεχίζουν με εξαιρετική επιτυχία από το 2012 μέχρι σήμερα την προσφορά καινοτόμων εξ αποστάσεως Επιμορφωτικών Προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής.

Στόχος των Προγραμμάτων είναι η ενεργή συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από τη συνεχιζόμενη, δια βίου μάθηση και την αδιάλειπτη πρόσβαση στην έγκυρη επιστημονική γνώση, μέσω Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που είναι προσβάσιμα ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εργασιακή κατάσταση, τόπο κατοικίας, κλπ.

Έχοντας έως σήμερα υλοποιήσει περισσότερα από 150 Προγράμματα Επιμόρφωσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όσα παραδοσιακά διδάσκονται από τα Πανεπιστήμια σε φοιτητές/τριες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών. Παρέχουν ως εκ τούτου καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, ή/και εξέλιξης στον εργασιακό χώρο, αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης/μόρφωσης και αυτοβελτίωσης.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα τους είναι:

  • Τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως με αυτονομία στο χώρο και το χρόνο παρακολούθησης και μελέτης
  • Διδάσκουν σε αυτά ή/και συμμετέχουν με εκπαιδευτικό υλικό, μέλη ΔΕΠ και άλλοι ειδικοί επιστήμονες/ισσες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων Α.Ε.Ι της χώρας ή του εξωτερικού.
  • Η επιμόρφωση διεξάγεται μέσω ασύγχρονης μάθησης, αλλά και διαδραστικά  μέσω της διεξαγωγής σύγχρονων τηλεδιασκέψεων
  • Έναρξη μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού με αναγραφόμενες Ώρες Φόρτου Εργασίας και Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).
  • Διαρκής εκπαιδευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εγγραφής και της επιμόρφωσης.

Σας προσκαλούμε να γίνετε και εσείς μέλος της επιμορφωτικής μας κοινότητας!

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Δια Βίου επιλογή!