Είστε εδώ

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα σε προπτυχιακό επίπεδο περιγράφονται στο ενδεικτικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Το «Πρόγραμμα Σπουδών» περιλαμβάνει τα Μαθήματα κατανεμημένα σε ακαδημαϊκά εξάμηνα. Διευκρινίζεται ότι το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δείχνει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες την πλέον ορθολογική πορεία των σπουδών τους, ώστε αφενός να ακολουθηθεί η εκπαιδευτικά ομαλή διαδοχή του γνωστικού περιεχομένου των σπουδών, και αφετέρου να ολοκληρωθεί η φοίτηση στον τυπικό αριθμό εξαμήνων (8 εξάμηνα για τα Τμήματα τετραετούς φοίτησης και 10 εξάμηνα για τα Τμήματα πενταετούς φοίτησης). Ωστόσο, κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να προσαρμόσει, κατά την κρίση του/της, το δικό του/της ατομικό πρόγραμμα σπουδών, με τους περιορισμούς που θέτει η Νομοθεσία και το Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή Μαθημάτων

Στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος ή/και στον Οδηγό Σπουδών που διανέμεται ως έντυπο ή βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) και αυτό στην ιστοσελίδα, υπάρχει λεπτομερής πληροφορία για όλα τα μαθήματα και τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών.

Στην περιγραφή των Μαθημάτων περιλαμβάνονται*:

 • Ο κωδικός κάθε μαθήματος
 • Ο τίτλος του μαθήματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
 • Η κατηγορία κάθε μαθήματος (Υποχρεωτικό, Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό και Ελεύθερης Επιλογής ή Προαιρετικό)
 • Το εξάμηνο που διδάσκεται το μάθημα (χειμερινό, εαρινό)
 • Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος (ώρες θεωρίας, ώρες εργαστηρίου)
 • Οι διδακτικές μονάδες ανά εξαμηνιαίο μάθημα
 • Οι πιστωτικές μονάδες – ECΤS ανά εξαμηνιαίο μάθημα
 • Η γλώσσα διδασκαλίας
 • Η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων δηλ. εάν υπάρχουν προαπαιτούμενα ή συναπαιτούμενα μαθήματα
 • Το όνομα και βαθμίδα του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας του μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος
 • Τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε μαθήματος. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν τι αναμένεται να ξέρει, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός/ικανή να κάνει ο φοιτητής/η φοιτήτρια μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία

* Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες ανακοινώνουν ή αναρτούν στις Διαδικτυακές πλατφόρμες (e-class, moodle) το φάκελο του μαθήματος, ο οποίος περιέχει όλα τα παραπάνω.

Η περιγραφή ως προς το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

 • Τα μαθησιακά αποτελέσματα του πτυχίου ή διπλώματος
 • Την Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία, εφόσον απαιτείται
 • Την Πρακτική Άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, εφόσον προβλέπεται
 • Το επίπεδο των αποκτώμενων προσόντων σε αντιστοίχισή του με εκείνα των εκάστοτε ισχυόντων Πλαισίων Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)

Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών

Τα Προγράμματα Σπουδών εξετάζονται και αναθεωρούνται ετησίως κάθε εαρινό εξάμηνο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η αναθεώρηση εγκρίνεται από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των θεσμοθετημένων Επιτροπών Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

Οι συνήθεις αναθεωρήσεις αφορούν σε μικρές βελτιώσεις ή προσαρμογές. Ωστόσο, ανά πενταετία περίπου, γίνονται πιο γενναίες αναθεωρήσεις προκειμένου τα Προγράμματα Σπουδών να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και τις γενικότερες ανάγκες προσαρμογής των σπουδών, στις απαιτήσεις της κοινωνίας της οικονομίας κλπ.