Είστε εδώ

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Δικαιούχοι

Μετά τη ψήφιση του ν.4452/2017(Α' 17) ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 31 σύμφωνα με την οποία οι ανασφάλιστοι φοιτητές και φοιτήτριες δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄83) μετά την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. η οποία αναμένεται.