Είστε εδώ

Λογότυπο-Έμβλημα

Το έμβλημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το έμβλημα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ είναι η «Σφίγγα».

Η «Σφίγγα» όπως απεικονίζεται σε ένα αρχαϊκό Χιακό, ασημένιο, δίδραχμο του 5ου αι. (471-400) π.Χ.

Η Σφίγγα εμφανίζεται στην πρόσθια όψη του νομίσματος καθισμένη στο έδαφος, μπροστά από έναν αμφορέα, μια απεικόνιση που χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά οι Χιώτες.

Στο συγκεκριμένο νόμισμα η Σφίγγα αποδίδεται με ιδιαίτερα καλλιτεχνικό τρόπο και πολλές λεπτομέρειες στο πρόσωπο, το φτερό και το σώμα.

Αναφορές: Γνωμοδότηση Νομισματικού Μουσείου,

 20-3-1998 (Α.Π. 258)-Ιωάννης Τζώρτσογλου

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι το βασικό εργαλείο εικονοποίησης της ταυτότητας του Ιδρύματος.

Το λογότυπο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου αποτελείται από το σύµβολο του Πανεπιστηµίου και από τα λεκτικά µέρη, τα οποία µόνο από κοινού και µε δεδοµένες αναλογίες και αποστάσεις µεταξύ τους, συγκροτούν το λογότυπο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Η εφαρμογή και χρήση του λογοτύπου του Ιδρύματος υπηρετεί το σκοπό της δημιουργίας μίας και ενιαίας ταυτότητας για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.

Η συνοχή σε όλες τις εφαρµογές του λογοτύπου και η συνέπεια στην όποια αναπαραγωγή του, είναι κρίσιµοι παράγοντες για τη δηµιουργία ισχυρής οπτικής ταυτότητας.

Ο σχεδιασμός των λεκτικών εκδοχών του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύπτει τις ανάγκες των Σχολών, των Τµηµάτων και των Εργαστηρίων του.

Οι οδηγίες εφαρμογής του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου µε ενιαίο και τυπικό τρόπο, αφορούν τις Σχολές, τα Τµήµατα και τα Εργαστήρια και κάθε πιθανή εφαρµογή σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα καθώς και σε υλικά επικοινωνίας.

Το λογότυπο πρέπει να χρησιµοποιείται ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρµογής σε όλα τα µέσα και τα υλικά επικοινωνίας και σε καµία περίπτωση το λογότυπο δεν πρέπει να ανασχεδιάζεται, επανασχεδιάζεται, αλλοιώνεται ηλεκτρονικά είτε να αλλάζει µε οποιονδήποτε άλλο πιθανό τρόπο.

Τα λογότυπα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µπορούν να αναπαράγονται µόνο από το αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ηλεκτρονικό αρχείο ώστε να έχουν τη µέγιστη δυνατή ανάλυση οπότε και ποιότητα.

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα προστατευόμενο πρωτότυπο σχέδιο. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατέχει όλα τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί να καταχωρηθεί από τρίτους ως εμπορικό σήμα ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η χρήση του λογοτύπου από τρίτους, ακόμη και με την έγκριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δεν παρέχει δικαιώματα επί του λογοτύπου.

Όροι χρήσης του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου προορίζεται καταρχάς για χρήση στα έγγραφα του Πανεπιστημίου ή σε έντυπα και υλικό προβολής που διανέμονται με τη σύμφωνη γνώμη του. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τρίτους σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή αναφέρεται σε αυτό, με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης της συγκεκριμένης χρήσης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και της συμμόρφωσης με τις οδηγίες εφαρμογής που αναφέρονται στη συνέχεια.

Η χρήση του λογότυπου από τρίτους σε έγγραφα εκτός εκείνων που εκδίδει το ίδιο το Ίδρυμα δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε έγκριση οικονομικής στήριξης ή χορηγίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το λογότυπο δεν χρησιμοποιείται από τρίτους α) με τρόπο που μπορεί να παρασύρει το κοινό ώστε να θεωρήσει ότι τα έγγραφα εκδίδονται υπό την ευθύνη ή την πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και β) σε σχέση με αντικείμενα ή δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με τους σκοπούς και τις αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.   

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του λογοτύπου σε άλλο μέσο πλην εγγράφων, και ενημερωτικών φυλλαδίων, έντυπων ή ηλεκτρονικών.  Η αναπαραγωγή του λογοτύπου σε οποιοδήποτε άλλο είδος (όπως μπλοκ, μολύβια, στυλό, USB sticks, είδη ρουχισμού, κλπ) επιτρέπεται μόνο  εάν δεν διατίθενται ήδη ανάλογα είδη από το Πανεπιστήμιο και σε κάθε περίπτωση μόνο μετά από ειδική άδεια από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση του λογοτύπου του σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η χρήση αυτή ενδέχεται να είναι επιβλαβής για το ίδιο ή έχει μη κατάλληλο χαρακτήρα.

Οι παραπάνω όροι χρήσης εφαρμόζονται αναλογικά και στα λογότυπα Σχολών, Τμημάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύματος.

Οδηγίες εφαρμογής

Οι οδηγίες εφαρµογής του λογοτύπου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε ενιαίο και τυπικό τρόπο, αφορούν τις Σχολές, τα Τµήµατα και τα Εργαστήρια και κάθε πιθανή εφαρµογή σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα καθώς και σε υλικά επικοινωνίας.

Το λογότυπο πρέπει να χρησιµοποιείται ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρµογής σε όλα τα µέσα και τα υλικά επικοινωνίας και σε καµία περίπτωση το λογότυπο δεν πρέπει είτε να ανασχεδιάζεται, επανασχεδιάζεται, αλλοιώνεται ηλεκτρονικά είτε να αλλάζει µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τα λογότυπα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µπορούν να αναπαράγονται µόνο από το αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε να έχουν τη µέγιστη δυνατή ανάλυση και ποιότητα.

Χρώματα
Σε όλες τις εφαρµογές το λογότυπο πρέπει να εµφανίζεται µε τα χρώµατα που αναφέρονται πιο κάτω. Τα χρώµατα βασίζονται στο Pantone Matching System και µε το γράµµα “C” σηµαίνεται ότι αφορά εκτύπωση σε χαρτί επιχρισµένο (γυαλιστερό είτε µατ). Τα χρώµατα µε τα οποία αποτυπώνεται το λογότυπο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι τα: Pantone Neutral Black C (Μαύρο, για µονόχρωµη εφαρµογή) και Pantone 2758 C (Μπλέ, για έγχρωµη εφαρµογή).

Τυπογραφία
Σημαντικός παράγοντας που εξασφαλίζει σταθερή και συνεπή εικόνα της ταυτότητας του Πανεπιστημίου είναι η χρήση συγκεκριµένης οικογένειας γραµµατοσειρών. Οι οικογένειες των γραµµατοσειρών που χρησιµοποιήθηκαν στο λογότυπο είναι:

  • Lucida Bright (διαθέσιµοι µόνο λατινικοί χαρακτήρες)
  • Palatino Linotype Regular (διαθέσιµοι ελληνικοί και λατινικοί χαρακτήρες).

Η οικογένεια της γραµµατοσειράς Palatino Linotype Regular θα χρησιµοποιείται για τις νέες εφαρµογές στο λογότυπο µόνο µε κεφαλαία γράµµατα και:

  • σε μέγεθος 11,5 pt (Mac) για την επεξεργασία µόνο του λεκτικού μέρους του λογοτύπου που αφορά στις Σχολές
  • σε μέγεθος 10,0 pt (Mac) και διάστιχο 10,74 pt (Mac) εάν απαιτείται πάνω από µία σειρά, για την επεξεργασία µόνο του λεκτικού μέρους του λογοτύπου που αφορά στα Τμήματα, στα Εργαστήρια και στις άλλες οντότητες ή δράσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αρχεία λογοτύπων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και των Σχολών και Τμημάτων του είναι διαθέσιμο στους παρακάτω σύνδεσμους (περιέχονται σε μορφή PDF σε αρχείο ZIP):

Σχετικές αποφάσεις

Σύγκλητος 33/29.03.2018, θέμα 5.1

Σύγκλητος 36/28.06.2018, θέμα 5.3