Είστε εδώ

Παράρτημα Διπλώματος – Diploma Supplement (DS)

Τι περιέχει

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τη φύση, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών καθώς και για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διευκολύνοντας την κατανόηση αυτών των πληροφοριών από ΑΕΙ, εργοδότες και Οργανισμούς του εξωτερικού.

Πότε χορηγείται

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με τον τίτλο σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα) και εκδίδεται αυτόματα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η ημερομηνία έκδοσής του δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα) αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη αυτής.

Το Παράρτημα Διπλώματος α) δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πτυχίου ή διπλώματος και β) δεν εγγυάται αυτόματα την αναγνώριση του τίτλου σπουδών.

Εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος τέθηκε σε ισχύ για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση υπ’ αριθμ. 2241/2004 σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων), ώστε η διαφάνεια των σπουδών, επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών της Ε.Ε. να ορίζεται με ενιαίο τρόπο. Από την ελληνική Νομοθεσία υιοθετήθηκε με βάση το Νόμο 3374/2005, άρθρο 15 (ΦΕΚ Α’ 189/2-8-2015).

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών του (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών).

Current Style: Βασικό