Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων | Λήμνου

Διαχειρίζεται και έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων που αφορούν στην πανεπιστημιακή μονάδα στην οποία ανήκει βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση.

Έχει την ευθύνη κατάρτισης, παρακολούθησης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού της Μονάδας. Διεκπεραιώνει την εκκαθάριση και ελέγχει την νομιμότητα των δαπανών. Καταγράφει−ελέγχει−παρακολουθεί την κινητή και ακίνητη περιουσία της Μονάδας, τηρεί μητρώο παγίων των μη αναλώσιμων υλικών της Μονάδας. Προκηρύσσει πάσης φύσης διαγωνισμούς προμήθειας υλικών – εξοπλισμού, παροχής υπηρεσιών και μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη αναγκών της Μονάδας.

Στελέχωση

Παλατιανού Κατερίνα
Σπηλιοπούλου Αθανασία

Προϊστάμενος/η

Κολοκυθάς Γεώργιος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2254083013
+30 2254083015

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Λήμνου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κτίριο Διοίκησης, Μητροπ. Ιωακείμ 2, Μύρινα 81400 Λήμνος

E-mail

Current Style: Βασικό