Είστε εδώ

Προετοιμασία για την αναγόρευση

Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της αναγόρευσης Διδάκτορα και της καθομολόγησης και απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, απαιτείται, μετά την κατάθεση στη Γραμματεία του Πρακτικού έγκρισης της Διατριβής από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η πραγματοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:

Κατάθεση αντιτύπων

Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και κατάθεση αντιτύπων της διδακτορικής διατριβής, με ευθύνη του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, ως εξής:

1. Υποχρεωτική κατάθεση ενός έντυπου αντίτυπου της Διατριβής στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Πύλης της Βιβλιοθήκης.

2. Υποχρεωτική κατάθεση ενός ηλεκτρονικού αντίτυπου σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD) στη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Υποχρεωτική κατάθεση της Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα, με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος και σε συνεργασία με τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, πραγματοποιείται ηλεκτρονική ανάρτηση της Διδακτορικής Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και κατόπιν ταχυδρομική αποστολή ενός έντυπου αντίτυπου της Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα).

Τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της αναγόρευσης - καθομολόγησης και απονομής Διπλώματος στον/στην Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

4. Τέλος, απαιτείται η κατάθεση δύο ηλεκτρονικών αντιτύπων της Διατριβής σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

Προαιρετικά μπορεί να κατατεθεί στη Βιβλιοθήκη της Βουλής ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο, είτε με τη μορφή ψηφιακού δίσκου (CD), είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση reference@parliament.gr με τον σύνδεσμο (link) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στον οποίο έχει αναρτηθεί η Διατριβή.

Αίτηση  αναγόρευσης - καθομολόγησης

Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της διαδικασίας αναγόρευσης-καθομολόγησης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Μαζί με την αίτηση, απαιτείται η κατάθεση στη Γραμματεία:

  • Φωτοτυπίας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, σε περίπτωση πρόσφατης έκδοσης νέου.
  • Βεβαίωσης από τη Φοιτητική Μέριμνα περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων (επιστροφή κλειδιού δωματίου φοιτητικής εστίας, επιστροφή Βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης και μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων σχετικών με τη διαμονή σε φοιτητική εστία κατά τους θερινούς μήνες).
  • Σε περίπτωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus, βεβαίωσης από το Γραφείο Erasmus περί μη ύπαρξης οικονομικών εκκρεμοτήτων.
  • Απόδειξης καταβολής της αξίας της περγαμηνής, σε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση χορήγησής της.
  • Δελτίου ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου (Ακαδημαϊκής Ταυτότητας), εφόσον είναι σε ισχύ.
  • Βεβαίωσης κατάθεσης της Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου.

Η Γραμματεία, πριν την καθομολόγηση, οφείλει να ελέγξει την κατάθεση της Διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://phdms.ekt.gr/phdms).

Current Style: Βασικό