Είστε εδώ

Πρυτανική Αρχή

Ο/Η Πρύτανης/Πρυτάνισσα προΐσταται του Ιδρύματος, το εκπροσωπεί και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, συγκαλεί τη Σύγκλητο και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών της. Στο έργο του συνεπικουρείται από τέσσερεις Αντιπρυτάνεις/Αντιπρυτάνισσες.


 

Πρυτάνισσα 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Στοιχεία Επικοινωνίας
e-mail: rector@aegean.gr

 

 


 

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου

 

 


 

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

 

 


 

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης
 

 


 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη

 

 


 

Current Style: Βασικό