Είστε εδώ

Πρυτανική Αρχή

Ο Πρύτανης προΐσταται του Ιδρύματος, το εκπροσωπεί και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, συγκαλεί τη Σύγκλητο και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών της. Στο έργο του συνεπικουρείται από δύο Αναπληρώτριες Πρύτανη και έναν Αναπληρωτή Πρύτανη.


 

Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

Στοιχεία Επικοινωνίας
e-mail: rector@aegean.gr

Ιστοσελίδα

 


 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

e-mail: vice-rector-rdfi@aegean.gr

Ιστοσελίδα

 


 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

από 31/7/2017

Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου 
e-mail: vice-rector-aaqa@aegean.gr

Ιστοσελίδα

   

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

από 1/9/2014 εώς 31/7/2017

Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια 
e-mail: abounia@ct.aegean.gr

Ιστοσελίδα

 


 

Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων

Αν. Καθηγητής Σπυρίδωνας Συρόπουλος
e-mail: vice-rector-irsaa@aegean.gr

Ιστοσελίδα