Είστε εδώ

Πρυτανική Αρχή

Ο/Η Πρύτανης/Πρυτάνισσα προΐσταται του Ιδρύματος, το εκπροσωπεί και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, συγκαλεί τη Σύγκλητο και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών της. Στο έργο του συνεπικουρείται από τέσσερεις Αντιπρυτάνεις/Αντιπρυτάνισσες.


 

Πρυτάνισσα 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Στοιχεία Επικοινωνίας
e-mail: rector@aegean.gr

 

 


 

Αντιπρυτάνισσα

Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου

 

 


 

Αντιπρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

 

 


 

Αντιπρύτανης

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης
 

 


 

Αντιπρυτάνισσα

Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη