Είστε εδώ

Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα προμηθειών. Μεριμνά για την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή και λειτουργία από τα αντίστοιχα καθ’ ύλην αρμόδια Περιφερειακά Τμήματα. Επίσης, μεριμνά για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών – που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος - εφόσον αφορούν τουλάχιστον δύο Πανεπιστημιακές Μονάδες και διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων – που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος – ανεξαρτήτως του αριθμού Πανεπιστημιακών Μονάδων που αφορούν. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών του Ιδρύματος και συντονίζει την υλοποίησή του, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.

Μεριμνά για την καταγραφή, εκκαθάριση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος και την προσέλκυση περιουσίας από κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές. Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο παγίων, ελέγχει και παρακολουθεί την κινητή περιουσία του Ιδρύματος. Μεριμνά για την τήρηση αρχείου φακέλων μισθωμένων, εκμισθωμένων και ιδιόκτητων ακινήτων, οχημάτων καθώς και ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Στελέχωση

Αρετή Βατζάκα
Ελένη Κεντέρη

Προϊστάμενος/η

Χριστίνα Φιορή

Τηλέφωνα

+30 2251036143
+30 2251036148
+30 2251036142

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

Fax

+30 2251036127

Current Style: Βασικό