Είστε εδώ

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια τεντόπανου κάλυψης των ηλιακών συλλεκτών των Φοιτητικών κατοικιών Μυτιλήνης"

Μυτιλήνη , 5.07.2017   

Το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου  προτίθεται  να  προβεί  στην:  «Προμήθεια τεντόπανου  κάλυψης των ηλιακών συλλεκτών των Φοιτητικών κατοικιών
Μυτιλήνης ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας -  τοποθέτησης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1841,00 €  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 312,97€.  Η  εν  λόγω  δαπάνη  αφορά  στην  προμήθεια   263  m2  τεντόπανου  σε  ρολό πλάτους 1,45m. Παρακαλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Δευτέρα, 10η Ιουλίου 2017 και ώρα 11η πμ επικοινωνώντας με τον κο Μιχαλάκη Νίκο  (τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 )  ή με ηλεκτρονική αποστολή  αποστέλλοντας συμπληρωμένη την συνημμένη φόρμα στο e-mail: mihalakis@aegean.gr.

Για να είναι δυνατή η εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Σύγκλητο σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας στον μειοδότη , θα πρέπει αυτός προηγουμένως ,  σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία να μας καταθέσει : 1) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα , 2)  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.  

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία