Είστε εδώ

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ