Είστε εδώ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ

et.png

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε., (Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. A.E.) επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, το οποίο έχει εμβαδόν 160 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται στο Κτίριο Α’- Κλεόβουλος και δεν περιλαμβάνει δικαίωμα χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (διάδρομοι, υπόγεια) του Π.Α.

Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε τρία (3) χρόνια κατόπιν ετήσιας αξιολόγησης και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού με δυνατότητα παράτασης 1 συν 1 έτος και κατόπιν έγκρισης της παράτασης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου ΑΕ.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 1.850,00 Ευρώ, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του διαγωνισμού της πιο πάνω μισθώσεως. Προσφορές σε κατώτερο ποσό από το καθοριζόμενο ως άνω μίσθωμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακηρύξεως θα καταβληθούν από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών, συμφώνως προς την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 Ν. 3548/2007, η οποία προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009.

Η αρχική αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. A.E. στις 15 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (οδός Δημοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Γραφείο Περιφερειακής Διευθύντριας, Ρόδος).

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ. Η παραλαβή τους θα γίνεται καθημερινά από 9:30πμ  έως 14.30 μ.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών και έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης, στην κα Τσουβαλά Σταματία (οδός Δημοκρατίας 1, Ρόδος, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, τηλ. 2241 0 99020) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση www.aegean.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://edap.aegean.gr/index.php/el/

 

Μυτιλήνη, 12/06/2019

H Πρόεδρος της Εταιρείας

 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Πρυτάνισσα

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Ιουν 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Ρόδος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό