Είστε εδώ

Προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση) θυρών μπαλκονιού και παραθύρων με τα εξώφυλλα και τις κάσσες τους, στο κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε «Προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση) θυρών μπαλκονιού και παραθύρων με τα εξώφυλλα και τις κάσσες τους, στο κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα».

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 17.485,10 + ΦΠΑ 24% (4.196,42 €) ήτοι σύνολο 21.681,52 € (Είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά).

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 14-11-2018 και ώρα 11:00 συμπληρώνοντας την συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την με φαξ στο 2251036159 ή  ηλεκτρονικά στο email: mlogiot@aegean.gr.

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία