Είστε εδώ

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδoυ Laminate σε 5 γραφεία του κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε : «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδoυ Laminate σε 5 γραφεία του κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα»

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 2.620,97 Ευρώ + ΦΠΑ 24% (629,03 Ευρώ) ήτοι σύνολο 3.250,00 Ευρώ (Τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ)

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 05-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συμπληρώνοντας την συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την με φαξ στο 2251036159 ή  ηλεκτρονικά στο email: mlogiot@aegean.gr.

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία