Είστε εδώ

Τροποποίηση ξύλινης μεσόπορτας για αλλαγή της υπάρχουσας κλειδαριάς της, από κλειδαριά μεσόπορτας σε κλειδαριά ασφαλείας, με 5 κλειδιά » για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΕΔΚΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Ανάθεση Υπηρεσίας «Τροποποίησης  ξύλινης μεσόπορτας για αλλαγή της υπάρχουσας  κλειδαριάς της,  από κλειδαριά μεσόπορτας σε  κλειδαριά ασφαλείας, με 5 κλειδιά»  για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΕΔΚΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας / Υπηρεσίας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 50,00€  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 8,50 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 29-3ου-2019 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας: 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών