Είστε εδώ

Τμήμα Μαθηματικών

Σάμος

Το Τμήμα Μαθηματικών- Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών εξειδικεύεται στην έρευνα τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Συνεισφέρει στην μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων των θετικών επιστημών, ενώ μέσω και της υπολογιστικής πληροφορικής παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων.

Το Τμήμα Μαθηματικών-Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών πέρα από την έρευνα που αναπτύσσει στους κλάδους που εξειδικεύεται, παρέχει τα επιστημονικά εργαλεία για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων από δημόσιους φορείς και εταιρίες επενδύσεων, αλλά και την εκπόνηση στατιστικών μελετών και την αξιολόγησή τους στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Το Τμήμα Μαθηματικών ιδρύθηκε με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 1984, ενώ δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές και τις πρώτες φοιτήτριες το 1987. Το 2013, στο πλαίσιο του Σχεδίου Αθηνά (αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της Χώρας), στο Τμήμα Μαθηματικών «συγχωνεύθηκε» το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, που είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε ως διακριτό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2000.

Στο Τμήμα Μαθηματικών λειτουργούν δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

  • Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών
  • Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Διανύοντας την τρίτη δεκαετία λειτουργίας του, το Τμήμα Μαθηματικών διατηρεί τους στόχους και την παιδαγωγική διαδικασία την οποία θέσπισε στην αρχή της λειτουργίας του το 1987.

Σκοπός της Κατεύθυνσης Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών είναι οι πτυχιούχοι της να είναι υψηλής ποιότητας και τέτοιας επιστημονικής κατάρτισης που να τους/τις καθιστά ολοκληρωμένους/ες επιστήμονες οι οποίοι/ες έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, να αναγνωρίζουν την εφαρμοσιμότητά τους και να τις χρησιμοποιούν. Στα πρώτα δύο έτη σπουδών προσφέρονται μαθήματα υποδομής τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Επίσης προσφέρονται ορισμένα μαθήματα Πληροφορικής, που επιτρέπουν στους/στις φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν θεωρητικά και πρακτικά με τη σύγχρονη τεχνολογία. Πολλά μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι υποχρεωτικά για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες. Στα δύο τελευταία έτη παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να επιλέξουν τα μαθήματα εκείνα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους από ένα μεγάλο σύνολο μαθημάτων διαφορετικών κατευθύνσεων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες μπορούν να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία. Επίσης στη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να συμμετάσχουν σε Πρακτική Άσκηση σε κάποιο εργασιακό χώρο εκτός Πανεπιστημίου.

Η Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Ο σκοπός της είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι, χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές και οικονομικές μεθόδους, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές. Επίσης, οι απόφοιτοι είναι σε θέση να εκπονήσουν στατιστικές μελέτες και έρευνες σε όλους τους κλάδους της αγοράς. Ο/Η τυπικός/ή απόφοιτος συνδυάζει υψηλές ικανότητες θετικού/ής επιστήμονα αλλά και στελέχους επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, η Κατεύθυνση είναι ανταγωνιστική και απαιτητική και, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει, εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές στους/στις αποφοίτους της. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην απόκτηση από τον φοιτητή/τη φοιτήτρια ενός αξιόλογου μαθηματικού υπόβαθρου καθώς επίσης και στην απόκτηση γνώσεων Πληροφορικής, Λογιστικής και Οικονομίας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Πρασίδης Ευστράτιος

Γραμματεία

Βαρσαμή Αγγελική

Τηλέφωνα

  • +30 2273082100

Fax

+30 2273082007

E-mail

dmath@math.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Μαθηματικών, Κτίριο Ηγεμονικού Μεγάρου, 83200 Καρλόβασι, Σάμος