Είστε εδώ

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Σάμος

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Ο σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

Βασική επιδίωξη είναι ο τυπικός απόφοιτός του να συνδυάζει υψηλές ικανότητες στελέχους επιχείρησης και θετικού επιστήμονα. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα είναι ανταγωνιστικό και απαιτητικό και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει, εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην απόκτηση από το φοιτητή ενός αξιόλογου μαθηματικού υπόβαθρου καθώς επίσης και στην απόκτηση γνώσεων πληροφορικής, λογιστικής και οικονομίας.

Παράλληλα το Τμήμα προσφέρει αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με κατευθύνσεις: (α) Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων και (β) Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. Σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός μεν η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και αφετέρου, η κατάρτιση επιστημόνων απαραίτητων για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Τα μαθήματα του ΠΜΣ, έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Πραγματικότητας.

Επαγγελματικές Προοπτικές:

Οι στατιστικοί συνήθως αξιοποιούνται για την επεξεργασία και ανάλυση, με τη χρήση στατιστικών και υπολογιστικών πακέτων, οικονομικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών, μετεωρολογικών, ιατρικών, βιολογικών, γενετικών και άλλων δεδομένων για την εξαγωγή καθοριστικών συμπερασμάτων για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, της παραγωγής, της φαρμακοβιομηχανίας, της γενετικής, της οικονομικής επιστήμης, της ιατρικής κ.ά.  Οι αναλογιστές ασχολούνται κυρίως με την εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων που σχετίζονται με αβέβαια μελλοντικά γεγονότα όπως είναι τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Έτσι ο αναλογιστής ασχολείται με την πρόβλεψη της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ύψος κερδών ή ζημίας), τις προβλέψεις και εκτιμήσεις για την εμφάνιση φυσικών φαινομένων, ατυχημάτων, ασθενειών, θανάτου κ.ά. Για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος προβλέπονται εξετάσεις που διεξάγονται δύο φορές το χρόνο.  Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, για τη διαχείριση οικογενειακών και ατομικών χαρτοφυλακίων, για ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, για διαχείριση κινδύνων, για χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων, για επενδύσεις κ.ά.

*Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2000 (Π.Δ. 83/2000, ΦΕΚ 72/τ.Α΄) και λειτούργησε ως αυτόνομο Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Με το Π.Δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄) συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Μαθηματικών και αποτέλεσε από τότε την Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σ.Α.Χ.Μ.) του Τμήματος Μαθηματικών. Με το νόμο 4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) το Τμήμα λειτουργεί, εκ νέου, ως αυτόνομο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με ημερομηνία έναρξης την 01η/09/2018

 

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι τίτλοι σπουδών που ήδη έχουν χορηγηθεί από το πρώην Τμήμα είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια και με τους χορηγούμενους από το Τμήμα Μαθηματικών (Κατεύθυνση Σ.Α.Χ.Μ.) όπως και με αυτούς που θα χορηγηθούν από το νέο Τμήμα. 

 

Με βάση τα πιο πάνω, η συγχώνευση αλλά και η εκ νέου λειτουργία του δεν έχουν επηρεάσει με κανένα τρόπο την ανεξαρτησία και αυτονομία του Τμήματος, δεν έχουν αλλοιώσει τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), ενώ οι απόφοιτοι αποκτούσαν και συνεχίζουν να αποκτούν τους ίδιους ακριβώς τίτλους σπουδών και άρα, διατηρούν τα ίδια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Στυλιανός Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία

Εβίνα Βασμαρή

Τηλέφωνα

  • +30 2273082300

Fax

+30 2273082309

E-mail

dsas@sas.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Κτίριο Βουρλιώτη, 83200 Καρλόβασι, Σάμος

Current Style: Βασικό