Είστε εδώ

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA

Χίος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Απευθύνεται σε εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που αναζητούν διεύρυνση των γνώσεών τους και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, όπως διαμορφώνονται σ’ ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον όπου μόνο η γνώση και η τεχνογνωσία παραμένουν αναλλοίωτες αξίες. Το Πρόγραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών. Το Πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς της Ελεγκτικής – Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Διοικητικής Επιστήμης, της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων και της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Μηχανικής.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – EXECUTIVE ΜΒΑ, με 4 κατευθύνσεις.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χαρακτηρίζεται ως εντατικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους (περιλαμβάνονται 2 εξάμηνα σπουδών και η θερινή περίοδος).

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοικητική Επιστήμη
Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης