Είστε εδώ

Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ρόδος

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Από το 2014-15, το πρόγραμμα έχει αναμορφωθεί, και η λειτουργία του διέπεται από την υπ’ αρίθμ. 99826/B7 (ΦΕΚ 1852/07.07.2014 τ.Β΄) Υ.Α. αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. 52478/B7/27.06.2005 (ΦΕΚ 863/27.06.2005 τ.Β’) Υ.Α.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις Επιστήμες της Αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών. 

Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι θα πρέπει:

  • να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για επικοινωνία, για πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία κ.λ.π.
  • να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν βοηθήματα, να παράγουν νέο παιδαγωγικό υλικό με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών
  • να δημιουργούν κοινά προγράμματα και σχέδια εργασίας και έρευνας με συναδέλφους και μαθητές σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας
  • να προσεγγίζουν διεπιστημονικά και σφαιρικά τα πολύπλοκα προβλήματα που τίθενται στο χώρο της εκπαίδευσης
  • να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με συναδέλφους τους από άλλο γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον
  • να αναπτύσσουν μια κριτική σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και με τις ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής των γνώσεων.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης