Είστε εδώ

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ρόδος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής. Ειδικότερα, η πρόσκτηση γνώσεων στο ως άνω αντικείμενο και η διασύνδεσή τους με τις θεωρίες μάθησης και τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, η μύηση στη φιλοσοφία της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ηθικής και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων. Παράλληλα, η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εξέταση των τρόπων με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να συνδράμει στην επίλυσή τους, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσα από τον προσδιορισμό των αναγκών και την παραγωγή νέων ιδεών και καινοτόμων προτάσεων. Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της αγωγής στους άξονες του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, η διάχυση της γνώσης στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, λήψη, εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας, καθώς και η διάδοση φιλοπεριβαλλοντικών αντιλήψεων και πρακτικών σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς θεσμούς. Παράλληλα, η προώθηση των συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κοινωνικές οργανώσεις και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και η δημιουργία δικτύου ερευνητών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων και η λειτουργία εργαστηρίων στα οποία θα ερευνώνται ζητήματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης