Διάρκεια Φοίτησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διάρκεια Φοίτησης

Διάρκεια φοίτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαρκούν κατ’ ελάχιστο ένα ημερολογιακό έτος. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης διαρκούν τουλάχιστον ένα εξάμηνο περισσότερο από τα Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης.

Το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης και απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθορίζεται με βάση την Ιδρυτική Απόφαση και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κάθε Π.Μ.Σ..

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη χρονική διάρκεια των Π.Μ.Σ. από την ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος.

Κατηγορίες βάσει διάρκειας 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Ετήσια μη εντατικά προγράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Ετήσια εντατικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν και τη θερινή περίοδο και αντιστοιχούν σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Προγράμματα διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Προγράμματα διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων (διετή), τα οποία αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς (10-13) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης - συμπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.. Η διάρκεια (π.χ. 2 ή 3 ώρες κ.ο.κ.) κάθε ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης ανά μάθημα καθορίζεται είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή στον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Παράταση Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δικαίωμα παράτασης της διάρκειας σπουδών μπορεί να δοθεί είτε με βάση τις διαδικασίες που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου Π.Μ.Σ., είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ..

Αναστολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένειας) είναι δυνατόν να δοθεί δικαίωμα αναστολής φοίτησης για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, σε περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ.

Για τη χορήγηση του δικαιώματος αναστολής φοίτησης απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

  • Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την εξαιρετική περίπτωση στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος.
  • Κοινοποίηση στον/στην αιτούντα/ούσα της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος, βάσει της οποίας αναστέλλεται η φοιτητική του/της ιδιότητα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Η φοιτητική ιδιότητα επανακτάται αυτόματα μετά τη λήξη της αναστολής.

Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί από τον Φορέα Εργασίας του/της  μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή του/της σε Π.Μ.Σ., δεν δύναται να χορηγηθεί αναστολή φοίτησης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Current Style: Βασικό

espa.jpg