Διδακτορικές Σπουδές | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διδακτορικές Σπουδές

Σε κάθε ένα από τα 18 Τμήματα λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με πεδίο δράσης την έρευνα.

Προκήρυξη

Η διαδικασία εισαγωγής για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αρχίζει είτε με αίτηση των ενδιαφερόμενων προς το Τμήμα είτε με τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Στην περίπτωση δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης, δεκτές προς αξιολόγηση γίνονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα.

Τα Τμήματα δημοσιεύουν τις προκηρύξεις στις ιστοσελίδες τους, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σε πρόσφορα μέσα δημοσιότητας. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση ορίζονται στη δημοσιευθείσα προκήρυξη, στην κείμενη νομοθεσία, στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος και του οικείου Τμήματος.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προκηρύξεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν όσοι και όσες διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.) ή Ιδρύματος του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ιδρύματος του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.

Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ, της Σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων Σχολών μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της αναγνωρισμένης ποιότητας του επιστημονικού ή επαγγελματικού τους έργου, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί ή δεκτές ως Υποψήφιοι ή Υποψήφιες Διδάκτορες κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος του εξωτερικού. Στις  περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουν οργανωμένο κύκλο επιπρόσθετων μαθημάτων, που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Επιλογή υποψηφίων

Οι υποψήφιοι/ες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται δεκτοί/ές στο Τμήμα που επιθυμούν, εφόσον αξιολογηθεί θετικά η αίτηση που υπέβαλαν στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος.

Τα κριτήρια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής και η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης προσδιορίζονται στη δημοσιευθείσα προκήρυξη και διέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Επίβλεψη

Εφόσον η αίτηση αξιολογηθεί θετικά, ορίζεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος, ο/η Επιβλέπων/ουσα, τα λοιπά Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και το θέμα της Διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη των Υποψηφίων Διδακτόρων.

Χρονική διάρκεια

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για όσους/όσες είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη για όσους/όσες δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Ετήσια Έκθεση Προόδου

Κάθε χρόνο απαιτείται η υποβολή στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ετήσιας έκθεσης προόδου από τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, σε συνεργασία με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Στην έκθεση καταγράφεται η ερευνητική και επικουρική εργασία που ολοκληρώθηκε κατά το προηγούμενο έτος και τίθενται οι στόχοι για το επόμενο.

Εκπόνηση σε Ίδρυμα της αλλοδαπής

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, κατόπιν εισήγησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους της έρευνας σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, με σκοπό την εξοικείωση  του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης ή και τη συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με άλλους/ες ερευνητές/τριες.

Εκπόνηση σε δύο Ιδρύματα

 • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεργαζόμενο ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού υπό καθεστώς συνεπίβλεψης

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού υπό το καθεστώς συνεπίβλεψης, μετά από υπογραφή Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται Διδακτορικός Τίτλος και από τα δύο Ιδρύματα.

 • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε συνεργαζόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε δύο συνεργαζόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλο ελληνικό Α.Ε.Ι., μετά από υπογραφή Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, όπου καθορίζονται και οι προδιαγραφές εκπόνησης της διδακτορικής  διατριβής.

Γλώσσα συγγραφής διατριβής

Η διδακτορική διατριβή μπορεί να εκπονηθεί στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε περίπτωση εκπόνησης της διατριβής σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, απαιτείται η επισύναψη εκτεταμένης (3.000 λέξεων περίπου) περίληψης της Διατριβής στην ελληνική γλώσσα.

Διαγραφή Υποψήφιου/ας Διδάκτορ

Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ενός/μίας Υποψηφίου/ας Διδάκτορα, εφόσον η πρόοδός του/της κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη, είτε λόγω αναιτιολόγητης διακοπής της εκπόνησης της διατριβής, είτε λόγω μη ανταπόκρισης στην ανάθεση από το Τμήμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών και επικουρικού έργου, είτε μη υποβολής ετήσιας έκθεσης προόδου ή και λόγω παραβίασης των κείμενων διατάξεων όσον αφορά στην αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Επίσης, είναι δυνατή η διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων μετά από αίτησή τους.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, κατατίθεται το πλήρες κείμενο στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Στη συνέχεια, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή καταθέτει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος γραπτή εισηγητική έκθεση, με την οποία τεκμηριώνει την ωριμότητα της διατριβής και προτείνει τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την τελική αξιολόγησή της.

Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν συνεννόησης με τον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, κοινοποιείται ηλεκτρονικά η Διατριβή στα Μέλη της Επταμελούς Επιτροπής και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η Γραμματεία του Τμήματος.

Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής, απαιτείται η πραγματοποίηση δημόσιας παρουσίασης ενώπιον των Μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος/η.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται πάντα στην έδρα του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή. Τα Μέλη της Επιτροπής που δεν ανήκουν στο Τμήμα μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εφόσον τουλάχιστον πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ψηφίσουν υπέρ της έγκρισής της, η Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται θετικά με έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:

 • «Άριστα»
 • «Λίαν Καλώς»
 • «Καλώς»

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό Πρακτικό έγκρισης της διατριβής, το οποίο διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, προκειμένου να αναγορευθεί ο/η Διδάκτορας και να απονεμηθεί το Διδακτορικό Δίπλωμα.

Πέραν της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, εφόσον ζητηθεί από το Τμήμα, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν επικουρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως φροντιστηριακές ασκήσεις και επιτηρήσεις σε εξεταστικές περιόδους.

Η ενεργή συμμετοχή των υποψήφιων διδακτόρων σε σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, η δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, η παρουσίαση σχετικών με το θέμα της διατριβής εργασιών σε συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές των απαιτήσεων αυτών εξειδικεύονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος/Τμήματος.

Ωριαία αντιμισθία

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης με ωριαία αντιμισθία, η οποία καλύπτεται από πόρους του Ιδρύματος, για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Απαιτείται προηγουμένως η έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Ππανεπιστημιακοί και πανεπιστημιακές υπότροφοι

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν ως πανεπιστημιακοί/ές υπότροφοι για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου στο Τμήμα. Το έργο προσδιορίζεται με σύμβαση, κατόπιν προκήρυξης του Τμήματος.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει Υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μέσω του θεσπισμένου Προγράμματος Υποτροφιών Διδακτορικών Σπουδών ΥΠΑΤΙΑ. Οι υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ διασφαλίζουν ευνοϊκές συνθήκες για τη μόνιμη εγκατάσταση των υποψήφιων διδακτόρων στην έδρα του Τμήματος και την απρόσκοπτη εκπόνηση της διατριβής σε πλαίσιο πλήρους απασχόλησης.

Μέσω της σχετικής ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ (προϋποθέσεις, κριτήρια κ.λπ.).

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έναν μεγάλο αριθμό υποτροφιών που προκηρύσσονται ετησίως από πλήθος εξωτερικών φορέων.

Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της αναγόρευσης Διδάκτορα και της καθομολόγησης και απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, απαιτείται, μετά την κατάθεση στη Γραμματεία του Πρακτικού έγκρισης της Διατριβής από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η πραγματοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:

Κατάθεση αντιτύπων

Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και κατάθεση αντιτύπων της διδακτορικής διατριβής, με ευθύνη του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, ως εξής:

1. Υποχρεωτική κατάθεση ενός έντυπου αντίτυπου της Διατριβής στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Πύλης της Βιβλιοθήκης.

2. Υποχρεωτική κατάθεση ενός ηλεκτρονικού αντίτυπου σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD) στη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Υποχρεωτική κατάθεση της Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα, με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος και σε συνεργασία με τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, πραγματοποιείται ηλεκτρονική ανάρτηση της Διδακτορικής Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και κατόπιν ταχυδρομική αποστολή ενός έντυπου αντίτυπου της Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα).

Τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της αναγόρευσης - καθομολόγησης και απονομής Διπλώματος στον/στην Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

4. Τέλος, απαιτείται η κατάθεση δύο ηλεκτρονικών αντιτύπων της Διατριβής σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

Προαιρετικά μπορεί να κατατεθεί στη Βιβλιοθήκη της Βουλής ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο, είτε με τη μορφή ψηφιακού δίσκου (CD), είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση reference@parliament.gr με τον σύνδεσμο (link) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στον οποίο έχει αναρτηθεί η Διατριβή.

Αίτηση  αναγόρευσης - καθομολόγησης

Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της διαδικασίας αναγόρευσης-καθομολόγησης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Μαζί με την αίτηση, απαιτείται η κατάθεση στη Γραμματεία:

 • Φωτοτυπίας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, σε περίπτωση πρόσφατης έκδοσης νέου.
 • Βεβαίωσης από τη Φοιτητική Μέριμνα περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων (επιστροφή κλειδιού δωματίου φοιτητικής εστίας, επιστροφή Βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης και μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων σχετικών με τη διαμονή σε φοιτητική εστία κατά τους θερινούς μήνες).
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus, βεβαίωσης από το Γραφείο Erasmus περί μη ύπαρξης οικονομικών εκκρεμοτήτων.
 • Απόδειξης καταβολής της αξίας της περγαμηνής, σε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση χορήγησής της.
 • Δελτίου ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου (Ακαδημαϊκής Ταυτότητας), εφόσον είναι σε ισχύ.
 • Βεβαίωσης κατάθεσης της Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου.

Η Γραμματεία, πριν την καθομολόγηση, οφείλει να ελέγξει την κατάθεση της Διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://phdms.ekt.gr/phdms).

Σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος και παρουσία του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, διαβάζεται το πρακτικό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και ακολουθεί η αναγόρευση, η καθομολόγηση και η απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι Διδάκτορες δικαιούνται να λάβουν δωρεάν δύο αντίγραφα του Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα μπορεί να χορηγηθεί και σε περγαμηνή, εφόσον ζητηθεί στην αίτηση και καταβληθεί το απαραίτητο αντίτιμο στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Current Style: Βασικό

espa.jpg