Διπλωματική Εργασία | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διπλωματική Εργασία

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι απαραίτητη η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Θέμα εργασίας

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας μπορεί να το προτείνει ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή η μεταπτυχιακή φοιτήτρια στον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την Επιβλέπουσα Καθηγήτρια είτε να το ορίσει ο Επιβλέπων Καθηγητής ή η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια ανάλογα με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.. Ο σχεδιασμός της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται με ευθύνη του Επιβλέποντα ή της Επιβλέπουσας.

Προδιαγραφές εργασίας

Η διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονηθεί στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ή το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, αν πρόκειται για διιδρυματικό ή διακρατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι ακριβείς προδιαγραφές συγγραφής της διπλωματικής εργασίας καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κάθε Π.Μ.Σ..

Το κείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητο να είναι πρωτότυπο. Εφόσον αξιοποιείται έργο άλλων συγγραφέων, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτό στην εργασία (με σχετική παραπομπή).

Εξέταση

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Επιβλέπων Καθηγητής ή η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια και δύο άλλα Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές και Ερευνήτριες βαθμίδων Α΄/Β΄/Γ΄, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, με συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή ή της Επιβλέπουσας Καθηγήτριας, απαιτείται η κατάθεση ηλεκτρονικού ή έντυπου αντίτυπου της εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να παραπέμψουν τον/τη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Η εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας δύναται να περιλαμβάνει ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο και τη δημόσια παρουσίασή της, εάν έτσι προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Για την έγκριση της διπλωματικής εργασίας απαιτούνται, μετά από συνεδρίαση της επιτροπής:

  • η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών της επιτροπής
  • ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5), εκτός εάν στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ορίζεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας ανώτερος του πέντε (5).

Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία δεν εγκριθεί από την Επιτροπή, τότε ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ..

Κατάθεση εργασίας

Εφόσον εγκριθεί η διπλωματική εργασία και πριν την ορκωμοσία, απαιτείται:

Α) η ηλεκτρονική κατάθεσή της στη Γραμματεία του Τμήματος και

Β) η κατάθεσή της στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε ένα έντυπο αντίτυπο, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Πύλης της Βιβλιοθήκης.

Current Style: Βασικό

espa.jpg