Εκπόνηση Διατριβής | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Εκπόνηση Διατριβής

Επίβλεψη

Εφόσον η αίτηση αξιολογηθεί θετικά, ορίζεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος, ο/η Επιβλέπων/ουσα, τα λοιπά Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και το θέμα της Διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη των Υποψηφίων Διδακτόρων.

Χρονική διάρκεια

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για όσους/όσες είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη για όσους/όσες δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Ετήσια Έκθεση Προόδου

Κάθε χρόνο απαιτείται η υποβολή στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ετήσιας έκθεσης προόδου από τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, σε συνεργασία με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Στην έκθεση καταγράφεται η ερευνητική και επικουρική εργασία που ολοκληρώθηκε κατά το προηγούμενο έτος και τίθενται οι στόχοι για το επόμενο.

Εκπόνηση σε Ίδρυμα της αλλοδαπής

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, κατόπιν εισήγησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους της έρευνας σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, με σκοπό την εξοικείωση  του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης ή και τη συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με άλλους/ες ερευνητές/τριες.

Εκπόνηση σε δύο Ιδρύματα

  • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεργαζόμενο ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού υπό καθεστώς συνεπίβλεψης

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού υπό το καθεστώς συνεπίβλεψης, μετά από υπογραφή Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται Διδακτορικός Τίτλος και από τα δύο Ιδρύματα.

  • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε συνεργαζόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε δύο συνεργαζόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλο ελληνικό Α.Ε.Ι., μετά από υπογραφή Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, όπου καθορίζονται και οι προδιαγραφές εκπόνησης της διδακτορικής  διατριβής.

Γλώσσα συγγραφής διατριβής

Η διδακτορική διατριβή μπορεί να εκπονηθεί στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε περίπτωση εκπόνησης της διατριβής σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, απαιτείται η επισύναψη εκτεταμένης (3.000 λέξεων περίπου) περίληψης της Διατριβής στην ελληνική γλώσσα.

Διαγραφή Υποψήφιου/ας Διδάκτορ

Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ενός/μίας Υποψηφίου/ας Διδάκτορα, εφόσον η πρόοδός του/της κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη, είτε λόγω αναιτιολόγητης διακοπής της εκπόνησης της διατριβής, είτε λόγω μη ανταπόκρισης στην ανάθεση από το Τμήμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών και επικουρικού έργου, είτε μη υποβολής ετήσιας έκθεσης προόδου ή και λόγω παραβίασης των κείμενων διατάξεων όσον αφορά στην αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Επίσης, είναι δυνατή η διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων μετά από αίτησή τους.

Current Style: Βασικό

espa.jpg