Επιμορφωτικά Προγράμματα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Επιμορφωτικά Προγράμματα

Πιστοποιημένες Σύγχρονες Σπουδές στην Κοιτίδα της Γνώσης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιοποιώντας και διευρύνοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του Ιδρύματος στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω δια ζώσης, μεικτής και ηλεκτρονικής μάθησης, προσφέρει ένα σύνολο καινοτόμων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής.

Σκοπός

Σκοπός των Προγραμμάτων είναι η ενεργή συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από τη συνεχιζόμενη, δια βίου μάθηση και την αδιάλειπτη πρόσβαση στην έγκυρη επιστημονική γνώση, μέσω Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που είναι προσβάσιμα ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εργασιακή κατάσταση, τόπο κατοικίας, κλπ.

Έχοντας έως σήμερα υλοποιήσει περισσότερα από 200 Προγράμματα Επιμόρφωσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όσα παραδοσιακά διδάσκονται από τα Πανεπιστήμια σε φοιτητές/τριες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών.

Παρέχουν ως εκ τούτου καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, εξέλιξης στον εργασιακό χώρο, αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης, μόρφωσης και αυτό-βελτίωσης.

Χαρακτηριστικά

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των προγραμμάτων μας είναι:

  • Διεξαγωγή μαθημάτων είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, είτε με μεικτά μοντέλα εκπαίδευσης τα οποία συνδυάζουν με το βέλτιστο τρόπο την δια ζώσης και online εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές εκπαιδευτικές ανάγκες των επιμορφούμενων.
  • Διεξαγωγή της online και μεικτής επιμόρφωσης μέσω ασύγχρονης μάθησης, αλλά και διαδραστικά  μέσω της διεξαγωγής σύγχρονων τηλεδιασκέψεων.
  • Διδασκαλία και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού, από ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων Α.Ε.Ι της χώρας ή του εξωτερικού.
  • Έναρξη μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού με αναγραφόμενες Ώρες Φόρτου Εργασίας και Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).

Διαρκής εκπαιδευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εγγραφής και της επιμόρφωσης.

Ενεργά Επιμορφωτικά Προγράμματα

Δείτε εδώ όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Current Style: Βασικό

espa.jpg