Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών

Γενικά

Η Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί δομή του Ιδρύματος, η οποία υπάγεται στην Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών δημιουργήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7484 23.03.2023 (61η συνεδρίαση) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2169/τ. Β΄/03.04.2023 σύμφωνα με το άρθρο 212 του Νόμου 4957/2022.

Σκοπός και Αρμοδιότητες Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών (Μ.Υ.Α.Φ.)

Η Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών έχει ως σκοπό την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πριν και μετά την άφιξη τους στη χώρα μας,  για θέματα που αφορούν διαδικασίες, ενέργειες και επικοινωνία με άλλους φορείς του Δημοσίου. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών αφορούν στα κάτωθι:

  • την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών για την εγγραφή τους σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι.,
  • την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών για την έκδοση άδειας θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής στην ημεδαπή για λόγους σπουδών και την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για τα θέματα αυτά,
  • την υποστήριξη της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 (Α' 80),
  • την υποστήριξη των φοιτητών κατά την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή,
  • τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών φοιτητών,
  • τη μέριμνα για την οργάνωση μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή άλλων ξένων γλωσσών σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες του Α.Ε.Ι.,
  • την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που σχετίζεται με την υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών.

Το προσωπικό της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών θα είναι διαθέσιμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως για να βοηθήσει τους διεθνείς φοιτητές να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Νομοθεσία

Η υπάρχουσα νομοθεσία για θέματα μετανάστευσης, αδειών διαμονής και εκπαίδευσης περιλαμβάνει τους εξής νόμους και οδηγίες:

Πολιτικές και Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νόμιμη Μετανάστευση

Νόμος 2169/Τ.Β'/03-04-2023 για την Ίδρυση της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών

Μεταναστευτικός Νόμος 4251/2014

Μεταναστευτικός Νόμος 5038/2023 (Ισχύς από 1/1/2024)

Νόμος 4666/2020 (Τροποποίηση του Μεταναστευτικού Νόμου)

Νόμος 4957/2022 (Νόμος για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

Κανονισμός SCHENGEN

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μεταναστευτικού Κώδικα

Γενικά Δικαιολογητικά Χορήγησης Εθνικής Θεώρησης Εισόδου (VISA)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Οι παρακάτω σύνδεσμοι περιλαμβάνουν δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση διεθνών φοιτητών στη χώρα μας:

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Πληροφορίες σχετικά με την άδεια διαμονής για σπουδές

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Πληροφορίες και νέα για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Πληροφορίες και ανακοινώσεις για την άδεια διαμονής για σπουδές

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετανάστευσης

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Πληροφορίες και αίτηση για την έκδοση ΑΦΜ

Οδηγός της ΕΕ για τη μετανάστευση

Πρακτικές Πληροφορίες για τις σπουδές στην ΕΕ

Schengen Visa

Πληροφορίες για τη Visa σου

Εξαίρεση ή υποχρέωση για Visa για Ελλάδα

Ποιες χώρες απαιτούν ή όχι Visa

Ελληνικές Πρεσβείες και Προξενεία

Ελληνικές αρχές παγκοσμίως αρμόδιες για την έκδοση Visa

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

Πληροφορίες, δικαιολογητικά και πολλά άλλα σχετικά με τις διαδικασίες του δημοσίου τομέα

Μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Πληροφορίες με την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οδηγός σπουδών στην Ελλάδα

Πληροφορίες για διεθνείς φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη

Τηλέφωνο: +30 22510 36162

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Λεμονιά Χατζηπαντελή

Email: studies@aegean.gr, lchatz@aegean.gr

Current Style: Βασικό

espa.jpg