Οδηγός Φοίτησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Οδηγός Φοίτησης

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας γίνεται με κοινές διαδικασίες και ορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία.

Συμμετοχή σε Πανελλήνιες Εξετάσεις

Αφορά στον τυπικό αριθμό εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στο πλήθος αυτό των εισακτέων συμπεριλαμβάνονται όσοι και όσες συμμετέχουν στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων ως Απόφοιτοι Γενικών, Επαγγελματικών ή Εσπερινών Λυκείων και ως μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης. Το 90% των εισακτέων προέρχονται από υποψήφιους και υποψήφιες που συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις κατά το έτος εισαγωγής, ενώ το υπόλοιπο 10% προέρχονται από υποψήφιους και υποψήφιες που συμμετείχαν σε γραπτές εξετάσεις και κατοχύρωσαν βαθμό σε παρελθόντα έτη. Προϋπόθεση αποτελεί η συγκέντρωση ανά περίπτωση και ανά Τμήμα του απαραίτητου αριθμού μορίων στις εξετάσεις.

Υπαγωγή σε Ειδική Κατηγορία

Καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει των ειδικών αυτών κατηγοριών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι διαδικασίες υποδοχής αιτήσεων, ελέγχου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων αλλά και ο προσδιορισμός του Τμήματος εισαγωγής κάθε υποψηφίου αποτελούν επίσης αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Γενικές ομάδες ειδικών κατηγοριών αποτελούν:

 • Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
 • Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
 • Έλληνες και Ελληνίδες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό
 • Αλλοδαποί/ές – αλλογενείς (απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε., απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής)
 • Υπότροφοι
 • Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
 • Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (σε ποσοστό 5%, χωρίς εξετάσεις)
 • Αθλητές/αθλήτριες με ειδικές διακρίσεις
 • Διακριθέντες/είσες σε Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας

Από Μετεγγραφή

Εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι ή σοβαροί λόγοι υγείας,  δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να ζητήσουν τη μετεγγραφή τους σε  αντίστοιχο της εισαγωγής τους Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να βρουν εδώ.

Με Κατατακτήριες Εξετάσεις

Δυνατότητα εισαγωγής δίνεται επίσης σε απόφοιτους Α.Ε.Ι., με συμμετοχή τους σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγει το Τμήμα, τηρώντας διαδικασίες που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Το πλήθος των εισακτέων αυτών ανέρχεται στο 12% των εισακτέων (μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Διάρκεια Σπουδών

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η πλειονότητα των Τμημάτων είναι τετραετούς φοίτησης και απονέμουν ΠΤΥΧΙΟ ως τίτλο σπουδών. Εξαίρεση αποτελούν τα τρία Τμήματα Μηχανικών, που είναι πενταετούς φοίτησης και απονέμουν ΔΙΠΛΩΜΑ ως τίτλο σπουδών.

Φοιτητική Ιδιότητα

Κατά την παραπάνω τυπική διάρκεια φοίτησης («ν» ακαδημαϊκά έτη), που προδιαγράφει το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, και για δύο επιπλέον ακαδημαϊκά έτη (πρόβλεψη γνωστή και ως «ν+2»), οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απολαύουν σειράς παροχών (δωρεάν βιβλία, σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πάσο) διατηρώντας τη φοιτητική ιδιότητα.

Ως εκ τούτου, για σπουδές Πτυχίου η παροχή υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας διαρκεί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη φοίτησης και για τις σπουδές Διπλώματος η παροχή υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας διαρκεί επτά (7) ακαδημαϊκά έτη φοίτησης.

.

Προϋποθέσεις λήψης Πτυχίου ή Διπλώματος

Οι σπουδές ολοκληρώνονται όταν οι φοιτητές/τριες έχουν εξεταστεί επιτυχώς στον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες ECTS για Τμήματα τετραετούς φοίτησης και τουλάχιστον 300 ECTS για Τμήματα πενταετούς φοίτησης). Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός μονάδων ECTS.

Κάθε Τμήμα στο Πρόγραμμα Σπουδών του προδιαγράφει τη σύνθεση τύπων μαθημάτων (υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, επιλογής-προαιρετικά) που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Τα περισσότερα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη, ενώ τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών του Ιδρύματος διαρκούν πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη. 

Έναρξη - Λήξη

Η ημερομηνία έναρξης κάθε ακαδημαϊκού έτους είναι η 1η Σεπτεμβρίου και η ημερομηνία ολοκλήρωσής του είναι η 31η Αυγούστου.

Εξάμηνα - Εξεταστικές

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό (από Οκτώβριο έως Ιανουάριο) και το εαρινό (από Φεβρουάριο έως Ιούνιο). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και ακολουθείται από περίοδο εξετάσεων (εξεταστική), διάρκειας συνήθως τριών (3) εβδομάδων. Πέραν των δύο εξαμήνων, στο ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνεται και τρίτη περίοδος εξετάσεων (επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου καταρτίζει το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου καθώς και η διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα σε προπτυχιακό επίπεδο περιγράφονται στο ενδεικτικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Το «Πρόγραμμα Σπουδών» περιλαμβάνει τα Μαθήματα κατανεμημένα σε ακαδημαϊκά εξάμηνα. Διευκρινίζεται ότι το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δείχνει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες την πλέον ορθολογική πορεία των σπουδών τους, ώστε αφενός να ακολουθηθεί η εκπαιδευτικά ομαλή διαδοχή του γνωστικού περιεχομένου των σπουδών, και αφετέρου να ολοκληρωθεί η φοίτηση στον τυπικό αριθμό εξαμήνων (8 εξάμηνα για τα Τμήματα τετραετούς φοίτησης και 10 εξάμηνα για τα Τμήματα πενταετούς φοίτησης). Ωστόσο, κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να προσαρμόσει, κατά την κρίση του/της, το δικό του/της ατομικό πρόγραμμα σπουδών, με τους περιορισμούς που θέτει η Νομοθεσία και το Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή Μαθημάτων

Στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος ή/και στον Οδηγό Σπουδών που διανέμεται ως έντυπο ή βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) και αυτό στην ιστοσελίδα, υπάρχει λεπτομερής πληροφορία για όλα τα μαθήματα και τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών.

Στην περιγραφή των Μαθημάτων περιλαμβάνονται*:

 • Ο κωδικός κάθε μαθήματος
 • Ο τίτλος του μαθήματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
 • Η κατηγορία κάθε μαθήματος (Υποχρεωτικό, Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό και Ελεύθερης Επιλογής ή Προαιρετικό)
 • Το εξάμηνο που διδάσκεται το μάθημα (χειμερινό, εαρινό)
 • Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος (ώρες θεωρίας, ώρες εργαστηρίου)
 • Οι διδακτικές μονάδες ανά εξαμηνιαίο μάθημα
 • Οι πιστωτικές μονάδες – ECΤS ανά εξαμηνιαίο μάθημα
 • Η γλώσσα διδασκαλίας
 • Η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων δηλ. εάν υπάρχουν προαπαιτούμενα ή συναπαιτούμενα μαθήματα
 • Το όνομα και βαθμίδα του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας του μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος
 • Τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε μαθήματος. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν τι αναμένεται να ξέρει, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός/ικανή να κάνει ο φοιτητής/η φοιτήτρια μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία

* Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες ανακοινώνουν ή αναρτούν στις Διαδικτυακές πλατφόρμες (e-class, moodle) το φάκελο του μαθήματος, ο οποίος περιέχει όλα τα παραπάνω.

Η περιγραφή ως προς το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

 • Τα μαθησιακά αποτελέσματα του πτυχίου ή διπλώματος
 • Την Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία, εφόσον απαιτείται
 • Την Πρακτική Άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, εφόσον προβλέπεται
 • Το επίπεδο των αποκτώμενων προσόντων σε αντιστοίχισή του με εκείνα των εκάστοτε ισχυόντων Πλαισίων Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)

Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών

Τα Προγράμματα Σπουδών εξετάζονται και αναθεωρούνται ετησίως κάθε εαρινό εξάμηνο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η αναθεώρηση εγκρίνεται από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των θεσμοθετημένων Επιτροπών Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

Οι συνήθεις αναθεωρήσεις αφορούν σε μικρές βελτιώσεις ή προσαρμογές. Ωστόσο, ανά πενταετία περίπου, γίνονται πιο γενναίες αναθεωρήσεις προκειμένου τα Προγράμματα Σπουδών να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και τις γενικότερες ανάγκες προσαρμογής των σπουδών, στις απαιτήσεις της κοινωνίας της οικονομίας κλπ.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σημαντικό μέρος των μαθημάτων που συγκροτούν το πρόγραμμα σπουδών είναι τα λεγόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα, δηλαδή τα μαθήματα που όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν με επιτυχία και βασικά καθίστανται ο κοινός κορμός γνώσεων των αποφοίτων του κάθε Τμήματος. Τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα είναι εκ των πραγμάτων όσα προβλέπονται για τη λήψη Πτυχίου/Διπλώματος.

Μαθήματα Επιλογής

Πέρα από τα Υποχρεωτικά μαθήματα, ο υπόλοιπος αναγκαίος αριθμός Μαθημάτων για τη λήψη Πτυχίου/Διπλώματος συμπληρώνεται με μαθήματα Επιλογής (κατά περίπτωση εξειδικεύονται σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ή σε προαιρετικά). Το κάθε Τμήμα προσφέρει περισσότερα από τον αναγκαίο για τη λήψη Πτυχίου/Διπλώματος αριθμό μαθημάτων επιλογής. Μέσω των μαθημάτων επιλογής, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν σε θεματικές περιοχές της επιστήμης τους που επιθυμούν, είτε λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος είτε λόγω προσανατολισμού σταδιοδρομίας. Σε κάποιες περιπτώσεις τα μαθήματα αυτά είναι ομαδοποιημένα σε θεματικές περιοχές που ορίζει το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Ανανέωση εγγραφής - δήλωση μαθημάτων ανά εξάμηνο

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, ανεξάρτητα από το έτος σπουδών τους, οι φοιτητές και φοιτήτριες ανανεώνουν την εγγραφή τους και υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων μέσα από το ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο Uni-Student, μέσα σε προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος.

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται με σκοπό να οργανωθεί από πλευράς Τμήματος και διδασκόντων/ουσών το κάθε μάθημα (πρόβλεψη για υποστηρικτικό υλικό, επιλογή κατάλληλης αίθουσας, πρόσβαση συμμετεχόντων/ουσών στις ηλεκτρονικές υποστηρικτικές πλατφόρμες κλπ).

Επίσης υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή σε μαθήματα, που πρέπει να ελέγχονται κατά την δήλωση μαθημάτων. Τέτοιοι περιορισμοί αφορούν στον μέγιστο αριθμό μαθημάτων που επιτρέπει το Τμήμα ανά εξάμηνο ή στη σειρά διαδοχής με την οποία πρέπει να παρακολουθούνται κάποια μαθήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι και όσες δεν δηλώσουν μαθήματα στην αρχή του εξαμήνου χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην εξέταση των μαθημάτων αυτών, τόσο στο πλαίσιο του εξαμήνου όσο και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες που βοηθούν στην επιλογή των μαθημάτων

Οδηγός Σπουδών και Ιστοσελίδα του Τμήματος

Στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος ή/και στον οδηγό σπουδών που διανέμεται ως έντυπο ή βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) στην ιστοσελίδα, υπάρχει λεπτομερής πληροφόρηση για όλα τα μαθήματα.

Ενημέρωση από Διδάσκοντες/Διδάσκουσες

Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες ανακοινώνουν ή αναρτούν στις Διαδικτυακές πλατφόρμες (e-class, moodle) τον φάκελο του μαθήματος με την απαραίτητη πληροφορία. Σημειώνεται ότι η προθεσμία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λήγει μετά την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να δίνεται η ευκαιρία ενημέρωσης των φοιτητών και των φοιτητριών κατά τις πρώτες διαλέξεις του εξαμήνου.

Σύμβουλος Σπουδών

Η επιλογή μαθήματος και η συνολικότερη στρατηγική φοίτησης (επιλογή κατεύθυνσης, συμμετοχή σε κινητικότητα Erasmus+, συμμετοχή σε πρακτική άσκηση κ.λπ.) μπορούν να συζητιούνται με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του Τμήματος που έχει οριστεί ως Σύμβουλος Σπουδών.

Τι είναι

Οι Ακαδημαϊκοί/ές Σύμβουλοι Σπουδών είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού του πανεπιστημίου (ΔΕΠ) που προσφέρουν εθελοντικά την εμπειρία που έχουν αποκομίσει σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Οι Ακαδημαϊκοί/ές σύμβουλοι σπουδών παρέχουν καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την επίτευξη ουσιαστικών εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει τον «Ιδρυματικό Κανονισμό Για τον/την Ακαδημαϊκό/η Σύμβουλο Σπουδών» τον οποίο και εφαρμόζει.»

 

Μέθοδοι εξέτασης

Η αξιολόγηση επίδοσης σε κάθε μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 • Γραπτή εξέταση με την ολοκλήρωση του εξαμήνου
 • Προφορική εξέταση με την ολοκλήρωση του εξαμήνου
 • Αξιολόγηση γραπτής εργασίας που εκπονείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
 • Αξιολόγηση σεμιναριακής ή εργαστηριακής εργασίας που εκπονείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
 • Αξιολόγηση γραπτής ή προφορικής προόδου ή άλλου τύπου ενδιάμεσης δοκιμασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
 • Αξιολόγηση της συμμετοχής στο πλαίσιο θεωρητικών, σεμιναριακών ή εργαστηριακών μαθημάτων
 • Συνδυασμός δύο ή και περισσότερων από τις παραπάνω μεθόδους

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης σε κάθε μάθημα αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας του μαθήματος.

Σε περίπτωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (π.χ. δυσλεξία ή άλλη μαθησιακή δυσκολία), οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα, προβλέπεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης ή άλλης πρόσφορης μορφής δοκιμασίας.

Εξέταση από τριμελή επιτροπή

Σε περίπτωση αποτυχημένης εξέτασης συγκεκριμένου μαθήματος περισσότερες από τρεις (3) φορές (δηλαδή αν ο/η φοιτητής/τρια έχει αποτύχει τουλάχιστον 4 φορές), δίνεται το δικαίωμα εξέτασης ξανά σε αυτό το μάθημα, όχι από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα αλλά από Τριμελή Επιτροπή Καθηγητών και Καθηγητριών. Η επιτροπή αυτή ορίζεται από τον/την Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα της Σχολής που ανήκει το Τμήμα, μετά από αίτηση του/της φοιτητή/τριας στη Γραμματεία της Σχολής.

Βαθμολογία

Η αξιολόγηση της επίδοσης σε όλα τα μαθήματα αποτυπώνεται με τη βαθμολογική κλίμακα των αριθμών από μηδέν (0) έως δέκα (10). Η επιτυχής παρακολούθηση μαθήματος προϋποθέτει αξιολόγηση κατ’ ελάχιστο με το βαθμό πέντε (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση επιτυχίας.

Η βαθμολογία κάθε μαθήματος καταγράφεται στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο Uni-Student, το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωση της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου. Οι ακριβείς προθεσμίες ανακοίνωσης της βαθμολογίας εξαμήνου προσδιορίζονται κάθε χρόνο ετησίως από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Ιδρυματικός Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων

Συγγράμματα &

πληροφοριακό σύστημα Εύδοξος

Κάθε διδάσκων και διδάσκουσα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, οφείλει να διανέμει σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί στο μάθημα αναλυτικό διάγραμμα μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.

Συγγράμματα θεωρούνται τα έντυπα ή ηλεκτρονικά βιβλία, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις.

Τα συγγράμματα των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών εγκρίνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων και δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα Εύδοξος, το οποίο αφορά στην αυτοματοποίηση της επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων των μαθημάτων, για όλα τα ΑΕΙ.

Για κάθε μάθημα προτείνονται από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα δύο τουλάχιστον συγγράμματα (έντυπα ή ηλεκτρονικά). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα δικαιούνται να επιλέξουν και να παραλάβουν δωρεάν ένα από τα δύο προτεινόμενα συγγράμματα. Η επιλογή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων (Εύδοξος). Από το σύστημα αυτό δίνονται πληροφορίες για τον χρόνο και το σημείο (βιβλιοπωλείο) παραλαβής των συγγραμμάτων.

Προϋποθέσεις

 • Δεν πρέπει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να έχει υπερβεί τα 2 έτη μετά την τυπική διάρκεια σπουδών, δηλαδή δεν πρέπει να έχει υπερβεί τα έξι (6) έτη σπουδών για τα τετραετή προγράμματα σπουδών και τα επτά (7) έτη σπουδών για τα πενταετή προγράμματα σπουδών (ν+2 έτη σπουδών).
 • Δεν δικαιούται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια συγγράμματα περισσότερα από τον αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.
 • Για κάθε μάθημα δίνεται σύγγραμμα μόνο μία φορά. Δεν παρέχεται σε περίπτωση δήλωσης του μαθήματος πέραν της πρώτης φοράς.

Αν για οποιοδήποτε λόγο παραλάβει σύγγραμμα που δεν δικαιούται, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη Γραμματεία του Τμήματος και να επιστρέψει το σύγγραμμα στο σημείο διανομής.

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό διδακτικών μονάδων. Μία διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μία (1) εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο, προκειμένου για αυτοτελούς διδασκαλίας μάθημα, και σε μία μέχρι τρεις (1-3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

Το ECTS είναι το σύστημα πιστωτικών μονάδων που χρησιμοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Μπολόνια.

Σκοπός του είναι να ενισχύει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων της Ευρώπης. Βασίζεται στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων (δηλαδή τι αναμένουν οι φοιτητές να μάθουν, να κατανοήσουν και να είναι ικανοί να κάνουν) και των διαδικασιών μάθησης. Η χρήση του ECTS, σε συνδυασμό με τα πλαίσια τίτλων σπουδών, βασισμένα στα μαθησιακά αποτελέσματα, καθιστά τα προγράμματα και τους τίτλους σπουδών περισσότερο διαφανή και διευκολύνει την αναγνώρισή τους αλλά και την κινητικότητα των φοιτητών/φοιτητριών (π.χ. στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus+). Συγκεκριμένα, το πανεπιστήμιο προέλευσης αναγνωρίζει τις πιστωτικές μονάδες που έλαβαν οι φοιτητές/φοιτήτριες από τα ιδρύματα-εταίρους για τα μαθήματα που παρακολούθησαν εκεί, έτσι ώστε οι μονάδες των μαθημάτων που έλαβαν οι φοιτητές/τριες στο εξωτερικό να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα τους χορηγούνταν από το Πανεπιστήμιο προέλευσης σε ισοδύναμη περίοδο σπουδών.

ECTS εκφράζουν τον φόρτο εργασίας

Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται κατά μέσο όρο από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται τυπικά να αφιερώσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για να ολοκληρώσουν όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεμινάρια, οι εργασίες, η πρακτική άσκηση, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη και οι εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τους κανόνες του, 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντιστοιχούν στον φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους, 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ενός εξαμήνου και 20 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ενός τριμήνου.

Κάθε τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ κάθε πενταετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Πιστωτικές μονάδες (ECTS) αποδίδονται για ένα μάθημα μόνο μετά από επιτυχή εξέταση σε αυτό.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

Τι περιέχει

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τη φύση, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών καθώς και για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διευκολύνοντας την κατανόηση αυτών των πληροφοριών από ΑΕΙ, εργοδότες και Οργανισμούς του εξωτερικού.

Πότε χορηγείται

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με τον τίτλο σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα) και εκδίδεται αυτόματα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η ημερομηνία έκδοσής του δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα) αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη αυτής.

Το Παράρτημα Διπλώματος α) δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πτυχίου ή διπλώματος και β) δεν εγγυάται αυτόματα την αναγνώριση του τίτλου σπουδών.

Εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος τέθηκε σε ισχύ για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση υπ’ αριθμ. 2241/2004 σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων), ώστε η διαφάνεια των σπουδών, επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών της Ε.Ε. να ορίζεται με ενιαίο τρόπο. Από την ελληνική Νομοθεσία υιοθετήθηκε με βάση το Νόμο 3374/2005, άρθρο 15 (ΦΕΚ Α’ 189/2-8-2015).

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών του (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών).

Ολοκλήρωση σπουδών

Οι φοιτητές και φοιτήτριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και ανακηρύσσονται πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι (αντίστοιχα για τα Τμήματα τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης), όταν:

 • έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα,
 • έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος, δηλαδή τουλάχιστον 240 ECTS για τα Τμήματα τετραετούς φοίτησης και τουλάχιστον 300 ECTS για τα Τμήματα πενταετούς φοίτησης. Εάν έχουν επιτύχει σε περισσότερα από τα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, έχουν το δικαίωμα, με υπεύθυνη δήλωση, να εξαιρέσουν μαθήματα επιλογής από την αναλυτική βαθμολογία τους και να μην συνυπολογιστούν αυτά στον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
 • έχουν δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν επιθυμούν να εξεταστούν σε άλλο μάθημα.

Ανακήρυξη πτυχιούχου / διπλωματούχου

Η ανακήρυξη πτυχιούχου ή διπλωματούχου γίνεται βάσει της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της τελευταίας εξεταστικής περιόδου στην οποία συμμετείχε ο φοιτητής ή η φοιτήτρια. Για τα Τμήματα τα οποία περιέχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών τους πτυχιακή/διπλωματική εργασία η εξεταστική περίοδος των οποίων ολοκληρώνεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την εξεταστική περίοδο των υπόλοιπων μαθημάτων, τότε ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών στην οποία συμμετείχε ο φοιτητής ή η φοιτήτρια.

Δηλαδή, η ανακήρυξη πτυχιούχου ή διπλωματούχου γίνεται με την ολοκλήρωση των σπουδών και πριν ακόμη γίνει η ορκωμοσία και χορηγηθεί το πτυχίο/δίπλωμα.

Τελετή καθομολόγησης

Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε ειδική πανηγυρική τελετή καθομολόγησης (ορκωμοσίας) και απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελετών καθομολόγησης καθορίζονται με Απόφαση Πρύτανη και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων

Για τη χορήγηση του πτυχίου/διπλώματος, εκτός από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λήψης του (αριθμός μαθημάτων και αριθμός ECTS), είναι απαραίτητη η μη ύπαρξη των παρακάτω εκκρεμοτήτων με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

 • Να έχουν επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη τυχόν δανεισθέντα βιβλία και να έχει κατατεθεί η πτυχιακή/διπλωματική εργασία, σε περίπτωση που έχει εκπονηθεί.
 • Σε περίπτωση στέγασης από το Ίδρυμα, να έχει επιστραφεί το κλειδί του δωματίου και σε περίπτωση χρήσης δωματίου-εστίας κατά τη θερινή περίοδο να έχει εξοφληθεί το ενοίκιο.
 • Να έχει επιστραφεί στα Εργαστήρια του Τμήματος/Σχολής ή του Ιδρύματος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
 • Να έχει επιστραφεί στη Γραμματεία Τμήματος η ακαδημαϊκή ταυτότητα και να έχει κατατεθεί η πτυχιακή/διπλωματική εργασία σε CD, σε περίπτωση που έχει εκπονηθεί.
 • Να έχει διασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με καμία Υπηρεσία του Ιδρύματος (π.χ. επιστροφή καταβεβλημένης επιχορήγησης Erasmus, όταν συντρέχουν λόγοι προς τούτο).

Υποβολή αίτησης

Για τη συμμετοχή στην τελετή καθομολόγησης, απαιτείται η υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει ενάμιση μήνα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της τελετής καθομολόγησης για το χρονικό διάστημα κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής, το οποίο συνήθως διαρκεί δεκαπέντε (15) ημέρες.

Περγαμηνή

Για τη χορήγηση του Πτυχίου ή του Διπλώματος και σε περγαμηνή, χρειάζεται να κατατεθεί το ποσό των €10 σε τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

 

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, πρέπει να κατατεθεί ή αποσταλεί (με e-mail) η απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τελετή

Το πρόγραμμα της τελετής καθομολόγησης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες το επιθυμούν, συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η τήβεννος παραλαμβάνεται την παραμονή ή ανήμερα της τελετής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γραμματείας του Τμήματος.

Το κείμενο της καθομολόγησης (Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών) διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου και της διάρκειας των σπουδών). Όλοι και όλες επαναλαμβάνουν το κείμενο κατόπιν του πρωτεύσαντα ή της πρωτεύσασας.

Η προσφώνηση των ονομάτων κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή του πτυχίου ή διπλώματος πραγματοποιείται βάσει ιεράρχησης κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ή διπλωματούχου και της διάρκειας των σπουδών).

Πτυχίο / Δίπλωμα

Το Πτυχίο ή το Δίπλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος και απονέμεται από τις Πρυτανικές Αρχές και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Η δέσμη των εγγράφων που παραλαμβάνουν οι απόφοιτοι κατά την απονομή περιλαμβάνει:

 • αντίγραφο του πτυχίου/διπλώματος, 
 • το Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και στα αγγλικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση,
 • περγαμηνή για όσους/όσες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση και έχουν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο,
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχιούχου/Διπλωματούχου,
 • Βεβαίωση Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (στα Τμήματα και για τους/τις αποφοίτους που ικανοποιούν τον αναγκαίο αριθμό σχετικών μαθημάτων) και
 • επιστολή Πρύτανη

Ορκωμοσία στο εξωτερικό

Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της ορκωμοσίας των φοιτητών/τριών εξ' αποστάσεως.

Θεσμός Ποιότητας

Η αξιολόγηση των μαθημάτων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ένα εργαλείο διαπιστώσεων, που βοηθά στη λήψη μέτρων βελτίωσης τόσο των Μαθημάτων όσο και των Προγραμμάτων Σπουδών.

Το εργαλείο αυτό γίνεται πιο αποτελεσματικό όσο περισσότεροι φοιτητές και περισσότερες φοιτήτριες συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Διασφάλιση ανωνυμίας

Η αξιολόγηση σε κάθε μάθημα γίνεται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που το έχουν δηλώσει, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Η διαδικασία διασφαλίζει την ανωνυμία των συμμετεχόντων/ουσών.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται μεταξύ της όγδοης και ένατης εβδομάδας κάθε εξαμήνου και περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου αλλά και ανοικτού, για την καταγραφή προτάσεων και σχολίων. Για την έναρξη της διαδικασίας και την προθεσμία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ενημερώνονται οι συμμετέχοντες/ουσες στο κάθε μάθημα από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

Πιθανές απορίες μπορούν να απαντηθούν σε κάθε Τμήμα από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (ΟΜ.Ε.Α) ή τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μετεγγραφές

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων, από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16.00.

Την υπ΄ αριθμ 69980/Ζ1/22.06.2023 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.» (ΦΕΚ 4002/Β/22.06.2023) θα τη βρείτε εδώ.

Ιδρυματικός Κατάλογος Μαθημάτων

Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων, που περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής και ελεύθερης επιλογής, σεμινάρια, εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και μαθήματα και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών σύντομης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οργανώνονται σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο κατάλογος αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Α.Ε.Ι. και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Φοιτητές και φοιτήτριες προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να επιλέγουν να παρακολουθούν και να αξιολογούνται σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. που περιλαμβάνονται στον ιδρυματικό κατάλογο, ανεξαρτήτως αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών τους, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών αποκλειστικά, ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ο ανώτατος αριθμός πιστωτικών μονάδων από την επιτυχή αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών, αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Τον Ιδρυματικό Κατάλογο Μαθημάτων θα τον βρείτε εδώ.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω καθορίζονται από τα Τμήματα.

Current Style: Βασικό

espa.jpg