Παράρτημα Διπλώματος – Diploma Supplement (DS) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παράρτημα Διπλώματος – Diploma Supplement (DS)

Τι περιέχει

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τη φύση, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών καθώς και για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διευκολύνοντας την κατανόηση αυτών των πληροφοριών από Α.Ε.Ι., εργοδότες και Οργανισμούς εκτός της χώρας μας.

Πότε χορηγείται

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με τον τίτλο σπουδών και εκδίδεται αυτόματα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η ημερομηνία έκδοσής του δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη αυτής.

Το Παράρτημα Διπλώματος α) δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου διπλώματος και β) δεν εγγυάται αυτόματα την αναγνώριση του Διπλώματος.

Εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εφαρμογή χορήγησης του Παραρτήματος Διπλώματος τέθηκε σε ισχύ για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Απόφαση υπ’ αριθμ. 2241/2004 σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων) ώστε η διαφάνεια των σπουδών, επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών της Ε.Ε. να ορίζεται με ενιαίο τρόπο. Από την ελληνική Νομοθεσία υιοθετήθηκε με βάση το Νόμο 3374/2005, άρθρο 15 (ΦΕΚ Α΄189/2-8-2015).

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών του.

Current Style: Βασικό

espa.jpg