Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος (GDPR) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος (GDPR)

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποτυπώνει την πρόθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου να προστατέψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τελούν υπό επεξεργασία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει τον σκοπό και τους στόχους που θέτει η Διοίκηση αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις οδηγίες, διαδικασίες, κανόνες, ρόλους και υπευθυνότητες που αφορούν τόσο στην προστασία των δεδομένων αυτών όσο και στην ιδιωτικότητα των υποκειμένων των δεδομένων. Η εφαρμογή της Πολιτικής αυτής έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα µέλη του Ιδρύματος που μετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αφορά στο σύνολο των συγκεκριμένων δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα μέσα.

Ειδικότερα, στόχοι της Π.Π.Δ. είναι:

  • Η προστασία των φυσικών προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
  • Η αναγνώριση των κινδύνων τους οποίους ενέχει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και η εφαρμογή αντιμέτρων για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων.
  • Η εφαρμογή κανόνων και τεχνικών ώστε να ικανοποιούνται τα νόμιμα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
  • Η  συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ελληνική Νομοθεσία.

Πολιτικές και Διαδικασίες Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (pdf)

Current Style: Βασικό

espa.jpg