ΣΔΙΦ 2022-25 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΣΔΙΦ 2022-25

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ήδη από το 2014, έχει δεσμευτεί στο υψηλότερο επίπεδο στην προώθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής ενώ υπήρξε το πρώτο ΑΕΙ που είχε εγκρίνει και εφαρμόσει Ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που συγκροτήθηκε στις 6 Ιουνίου 2019 με τριετή θητεία προχώρησε στην ανασυγκρότηση του ισχύοντος Σχεδίου Δράσης καταρτίζοντας ένα τριετές πλάνο με συγκεκριμένες δράσεις, χρονοδιάγραμμα και παραδοτέα  για το διάστημα 6/2022-6/2025 (ΣΔΙΦ 2022-25) το οποίο και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο λίγο μετά τη λήξη της θητείας της ΕΙΦ, στις 16 Ιουνίου του 2022.

Η υλοποίηση του επισυναπτόμενου τριετούς Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων αποτελεί στόχο και δέσμευση της νέας Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων που συγκροτήθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 23.09.2022 ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου.»

Current Style: Βασικό

espa.jpg