Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Πέραν της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, εφόσον ζητηθεί από το Τμήμα, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν επικουρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως φροντιστηριακές ασκήσεις και επιτηρήσεις σε εξεταστικές περιόδους.

Η ενεργή συμμετοχή των υποψήφιων διδακτόρων σε σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, η δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, η παρουσίαση σχετικών με το θέμα της διατριβής εργασιών σε συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές των απαιτήσεων αυτών εξειδικεύονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος/Τμήματος.

Current Style: Βασικό

espa.jpg