Έναρξη έργου: Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Έναρξη έργου: Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Η κ λ ι μ α τ ι κ ή α λ λ α γ ή ( Κ Α ) ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι σ ε μ ι α α π ό τ ι ς π ι ο α ν η σ υ χ η τ ι κ έ ς κ α ι ε ν τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς α π ε ι λ έ ς
γ ι α τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς , τ ι ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς κ α ι τ η ν π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ( Π Κ ) τ ο υ ς .

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της ποικιλομορφίας και [...] μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς» : αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3.3 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Ενώ όμως οι επιπτώσεις της ΚΑ σε μνημεία, τοπία και αγαθά της ΠΚ έχουν διαπιστωθεί σε μεγάλο βαθμό από πληθώρα μελετών και έργων (Erasmus+, Horizon2020, Creative Europe κ.λπ.) τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ) έχει δεχτεί λιγότερη προσοχή.

Το ερευνητικό έργο GreenHeritage χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στον προσδιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά (ΑΠΚ). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα σχεδιαστούν συμπεριληπτικά και καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες που θα συμβάλλουν στη διεύρυνση της γνώσης σχετικά με την απειλή της κλιματικής αλλαγής αλλά και τη διαχείριση, διατήρηση και προστασία της ΑΠΚ.

Σε διάστημα τριών ετών, το ερευνητικό έργο GreenHeritage θα δημιουργήσει συνέργειες με επαγγελματίες, εκπαιδευτικά κέντρα, διοικήσεις, τοπικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Το GreenHeritage φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια επείγουσα υπενθύμιση ότι η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα όλες τις πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Ιουν 2023

Είδος ανακοίνωσης

Νέα

Σχολή / Τμήμα

Βασικό αρχείο

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg