Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και όρων της Διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης στα κτίρια των πανεπιστημιακών μονάδων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και όρων της Διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης στα κτίρια των πανεπιστημιακών μονάδων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας προκαταρκτικής διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της Διακήρυξης που πρόκειται να δημοσιεύσει, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, θέση σε λειτουργία καθώς και προληπτική και κατασταλτική συντήρηση συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης στα κτίρια των πανεπιστημιακών μονάδων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Λήμνου και Σύρου καθώς και στα γραφεία του ιδρύματος στην Αθήνα (CPV: 42961100-1  Σύστημα ελέγχου εισόδου, 35120000-1  Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας, 30216000-6  Μαγνητικοί ή οπτικοί αναγνώστες, 72268000-1   Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού). .  

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 361.921,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 291.872,50€) και κόστους επέκτασης της εγγύησης για τρία (3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και όρων της Διακήρυξης: α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr ) με Μοναδικό Κωδικό 2023DIAB27403 στο πεδίο προκαταρκτικές διαβουλεύσεις και β) από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου στο https://www.aegean.gr/announcement .

Η διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι μέχρι 01-12-2023.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης, με την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης, απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Συνημμένο (1)

Τεχνικές προδιαγραφές και όροι διακήρυξης

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Νοε 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg