Προκήρυξη για πρόσληψη ενός/μίας Εντεταλμένου/ης Διδασκόντος/ουσας, με σύμβαση έργου, το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας στο Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη για πρόσληψη ενός/μίας Εντεταλμένου/ης Διδασκόντος/ουσας, με σύμβαση έργου, το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας στο Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας

Current Style: Βασικό

espa.jpg