Υποστήριξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη συνεχή εναρμόνιση του με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β΄ για το έτος 2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Υποστήριξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη συνεχή εναρμόνιση του με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β΄ για το έτος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσίας για Υποστήριξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη συνεχή εναρμόνιση του με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β΄ για το έτος 2018.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 1.800,00 + ΦΠΑ 24% (432,00 €) ήτοι σύνολο 2.232,00 (δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά).

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 05.10.2018 και ώρα 14:00 συμπληρώνοντας την συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την με φαξ στο 2251036159 ή ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr.
(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Οκτ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg