Δομές Έρευνας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δομές Έρευνας

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

•    Εργαστήριο Εθνογραφίας

•    Εργαστήριο Κοινωνικής Ιστορίας

•    Εργαστήριο Μελετών της Οικογένειας και της Συγγένειας

•    Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας


Τμήμα Κοινωνιολογίας

•    Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών

•    Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες

•    Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελευθέρου Χρόνου και του Αθλητισμού

•    Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης

•    Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών

•    Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet


Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

•    Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

•    Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης

•    Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας

•    Εργαστήριο Μουσειολογίας

•    Εργαστήριο Νεολαίας και Μέσων Επικοινωνίας

•    Εργαστήριο Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες

•    Εργαστήριο Πολιτισμικών Πληροφορικών Συστημάτων

•    Εργαστήριο Τηλεματικών Εφαρμογών


Τμήμα Περιβάλλοντος

•    Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων

•    Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης

•    Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης

•    Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων & Αέρα

•    Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής & Επικοινωνίας

•    Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης

•    Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας

•    Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας

•    Εργαστήριο Υδατικών Οικοσυστημάτων

•    Εργαστήριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

•    Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος


Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

•    Εργαστήριο Οικολογίας και Δυναμικής Συστημάτων

•    Εργαστήριο Ιχθυολογίας-Υδατοκαλλιεργειών και Ασθενειών Ιχθύων

•    Εργαστήριο Παράκτιας Μορφοδυναμικής-Διαχείρισης & Θαλάσσιας Γεωλογίας

•    Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας & Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

•    Εργαστήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος & Γεωχωρικών Εφαρμογών

•    Εργαστήριο Φυσικής & Χημικής Ωκεανογραφίας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

•    Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων

•    Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών

•    Εργαστήριο Logistics και Προτυποποίησης Επιχειρησιακών Συστημάτων

•    Εργαστήριο Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Κατάρτιση «ΙΡΙΣ»

•    Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ»


Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

•    Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε.)

•    Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη Νησιωτική Ανάπτυξη (Ε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

•    Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων – Ε.Μ.Λ.Α. (TRANSDEM)


Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

•    Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων (ΔΕΛΑΠ)

•    Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ)

•    Εργαστήριο «Μηχανική της Αξιοπιστίας» (Reliability Engineering Laboratory)


Τμήμα Μαθηματικών

•    Εργαστήριο Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας

•    Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών και Τεχνολογιών Μάθησης

•    Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μαθηματικής Μοντελοποίησης


Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

•    Εργαστήριο Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων

•    Εργαστήριο Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών


Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

•    Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

•    Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης & Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων

•    Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών & Επικοινωνιών

•    Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

•    Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων


Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

•    Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού

•    Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων

•    Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων & Σχεδίασης Υπηρεσιών

•    Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος


Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

•    Εργαστήριο Γλωσσολογίας

•    Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους & Πολυμέσα

•    Εργαστήριο Καλλιτεχνικής & Πολιτισμικής Παιδείας

•    Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών

•    Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

•    Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση


Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

•    Εργαστήριο Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους

•    Εργαστήριο Παιδικού Βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού

•    Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής

•    Εργαστήριο Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Μελετών

•    Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών (Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε.)

•    Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή (ΕΦΕΠΕΑ)

•    Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.)


Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

•    Εργαστήριο Αρχαιομετρίας

•    Εργαστήριο Γλωσσολογίας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

•    Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής

•    Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας

•    Εργαστήριο Πληροφορικής

•    Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου» (ΕΡΓ.Α.Κ.Α.Μ.)

•    Πανεπιστημιακή ανασκαφή Κυμισάλας​ Ρόδου

•    Πανεπιστημιακή ανασκαφή Καστρούλι Φωκίδας


Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Εργαστήριο Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» “iTED Lab”

Current Style: Βασικό

espa.jpg