Είστε εδώ

Erasmus+

Erasmus+

Η Ευρώπη χρειάζεται πιο συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες που επιτρέπουν στους/στις πολίτες τους να διαδραματίζουν έναν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή. Η εκπαίδευση και η εργασία στον τομέα της νεολαίας αποτελούν κλειδί για την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών της κοινωνικής ένταξης, της ενίσχυσης της διαπολιτισμικής κατανόησης και της αίσθησης του ανήκειν σε μία κοινότητα, καθώς και για την πρόληψη βίαιων ακραίων τάσεων. Το Πρόγραμμα Erasmus+ ενισχύει επίσης τις δυνατότητες συνεργασίας και κινητικότητας με τις Χώρες Εταίρους, ιδίως στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας.

Η κινητικότητα μέσω του προγράμματος Erasmus+ απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες και στο προσωπικό των Πανεπιστημίων, διδακτικό και διοικητικό.

Η κινητικότητα μπορεί να είναι εξερχόμενη για μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μετακινούνται προς χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+. Επίσης η κινητικότητα μπορεί να είναι εισερχόμενη για μέλη της κοινότητας Πανεπιστημίων από χώρες του προγράμματος προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φοιτητές και Φοιτήτριες

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού κύκλου σπουδών να πραγματοποιήσουν μικρό μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό. Η φοίτηση κατά την κινητικότητα αναγνωρίζεται με την αντιστοίχιση ισοδύναμων μαθημάτων (και πιστωτικών μονάδων ECTS).

Η πρακτική άσκηση σε εργοδότες (επιχειρήσεις ή οργανισμούς) σε χώρες του προγράμματος, αποτελεί άλλη μια ευκαιρία που δίνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες ή σε πρόσφατα αποφοιτήσαντες και αποφοιτήσασες.

 Κινητικότητα προσωπικού

Η κινητικότητα προσωπικού αφορά στη δυνατότητα μετακίνησης διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού προς Πανεπιστήμια σε χώρες του Προγράμματος. Στο μεν διδακτικό προσωπικό δίνεται η ευκαιρία διδασκαλίας σε ακροατήρια του πανεπιστημίου υποδοχής ή επιμόρφωσης από μέλη της κοινότητας του πανεπιστημίου υποδοχής. Στο δε διοικητικό προσωπικό δίνεται η ευκαιρία ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλα ιδρύματα που λειτουργούν σε διαφορετικό περιβάλλον, θεσμικό άλλα και διοικητικής κουλτούρας.

Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει στη Δράση “Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Η κινητικότητα μέσω του προγράμματος “Διεθνής Κινητικότητα” απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες και προσωπικό, διδακτικό και διοικητικό, και αφορά σε σπουδές, διδασκαλία και επιμόρφωση εισερχόμενων και εξερχόμενων συμμετεχόντων/ουσών  από/προς συνεργαζόμενα ιδρύματα χωρών εκτός Ε.Ε..

Current Style: Βασικό