Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών

Λέσβος

Στο Τμήμα Επιστημών Θάλασσας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 το μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών -που αποτελεί και το μοναδικό του είδους στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο- "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών".

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης και με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, και έχει σκοπό την εκπαίδευση/κατάρτιση νέων επιστημόνων σε θεματικές που αφορούν τη διεπιστημονική μελέτη και ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου περιβάλλοντος. Δίνεται έμφαση στη κατανόηση των οικολογικών και φυσικών διεργασιών, τη προστασία των οικοσυστημάτων, την ορθολογική διαχείριση των πόρων, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών" στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων. Αντικειμενικός σκοπός του ΠΜΣ είναι:

  • Η ανάδειξη στελεχών υψηλού επιπέδου στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.
  • H προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • H διάχυση επιστημονικών γνώσεων σε Κοινωνικές Ομάδες και θεσμικούς οργανισμούς που εμπλέκονται στη βιώσιμη ανάπτυξη των Παράκτιων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στη διάρκεια του ΠΜΣ μελετούν:

  • Τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος με έμφαση στη παράκτια ζώνη.
  • Τη διαχείριση των θαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων, π.χ. αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι.
  • Την αναγνώριση, παρακολούθηση και διαχείριση της ρύπανσης, των επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής και των γεω-επικινδυνοτήτων.
  • Την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών (π.χ. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) στη μελέτη της παράκτιας ζώνης και τη συστηματική παρακολούθηση/κατανόηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο παράκτιο περιβάλλον.
  • Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών προσέγγισης και κατανόησης των αλληλεπιδράσεων χέρσου-θάλασσας με έμφαση στην κατανόηση/αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg