Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση

Ρόδος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην προαγωγή της παιδαγωγικής γνώσης με , την ανάπτυξη της επιστημολογικής και διδακτικής έρευνας στο ψηφιακό και δικτυακό περιβάλλον της σύγχρονης εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός των σεμιναρίων και των εργαστηρίων προβλέπει την ενεργή συμμετοχή και τη συνεργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σε συγκεκριμένα έργα, εξασφαλίζοντας την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων. Η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας συνιστά ένα καινοτόμο και διεθνές πεδίο μελέτης των Επιστημών του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, καθώς συνδέεται με την γνωστική ευελιξία και τη συνεργατική διδασκαλία-μάθηση σε παιδαγωγικά αυτοτελείς δομές εκπαίδευσης με υψηλή ποιότητα οργανωσιακής νοημοσύνης.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η διάχυση μεταγνωστικής παιδαγωγικής νοημοσύνης στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση μέσα από την ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Μηχανικής, των  συστημικών προσεγγίσεων της σχολικής δομής.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες και βαθμίδες, ώστε να συμβάλλουν:

• στον σχεδιασμό υβριδικών Διεπιστημονικών Διδακτικών Καταστάσεων για την αναστοχαστική οικοδόμηση των σχολικών γνώσεων στις Θετικές Επιστήμες και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,

• στην ανάπτυξη-αξιοποίηση κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού για την κατανόηση της διαφοροποίησης και της διασταύρωσης των Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ

• στον σχεδιασμό Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών περιβαλλόντων και διαδικτυακών εφαρμογών προσαρμόσιμων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και σε κάθε μορφής περιγράψιμες συνθήκες εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη, ανοικτή, διά βίου) με στόχο τη διεπιστημονική συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης και την κριτική σύνδεση με τι διεθνείς πρακτικές τύπου STEM .

Δομή του ΠΜΣ.

Η διεπιστημονική προσέγγιση αναζητάει τις συνδέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τα όρια μεταξύ της Διδακτικής των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ, τις κοινές περιοχές με άλλα πεδία και τις γνωστικές ιδιότητες, που αναδύονται σε τρία επίπεδα:

  • σε επίπεδο επιστημολογίας και μάθησης.
  • σε επίπεδο διδασκαλίας και σχολικής  μονάδας.
  • σε επίπεδο εκπαιδευτικής καινοτομίας και παιδαγωγικής.

Σε αυτούς τους άξονες περιεχομένου δομούνται τα σεμινάρια, διαρθρώνονται τα εργαστήρια και διαχέεται σε τρία (3) εξάμηνα ο φόρτος εργασίας και παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. (90 ECTS), σε ένα πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων, πρακτικής άσκησης και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί στην έδρα του Τμήματος στη Ρόδο από το 2014 και αναμορφωμένο με ψηφιακή/δικτυακή δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως κατά 50% από το 2018 (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’). Οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education), πιστοποιώντας παράλληλα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg