Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA

Χίος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Απευθύνεται σε εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που αναζητούν διεύρυνση των γνώσεων τους και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, όπως διαμορφώνονται σ’ ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον όπου μόνο η γνώση και η τεχνογνωσία παραμένουν αναλλοίωτες αξίες. Το Πρόγραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών. Το Πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Επιχειρηματικότητας και της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – EXECUTIVE ΜΒΑ, με 3 κατευθύνσεις.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας καθώς και πτυχιούχοι από την Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο έκαστου ακαδημαϊκού έτους. Η  χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος, δηλαδή σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Διάρκεια Σπουδών

2 εξάμηνα

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικότητα
Λογιστική & Χρηματοοικονομική

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg