Είστε εδώ

Θεσμικό πλαίσιο για τις Μετεγγραφές

Μετεγγραφές

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών/τριων των Α.Ε.Ι. ακαδ. έτους 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί τα αδέλφια προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες των A.E.I. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και έχουν εγγραφεί:

- είτε μέσω της επιτυχίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), ημερήσιου ή εσπερινού

- είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, από την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών https://transfer3.it.minedu.gov.gr

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία μετεγγραφής:

Η σχετική Υπουργική Απόφαση

Η διευκρινιστική εγκύκλιος

 

Μετεγγραφές προπτυχιακών φοιτητών/τριων των Α.Ε.Ι. ακαδ. έτους 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής για το Ακαδ. Έτος 2017-18, σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr , στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών: https://transfer.it.minedu.gov.gr

 

Αίτηση μετεγγραφής έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί:

  • είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄,
  • είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση),
  • είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες/ουσες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,
  • είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν στα ΑΕΙ σε ποσοστό θέσεων καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ.151/20049/Β6 (Β΄272) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • είτε ως έχοντες την κυπριακή καταγωγή, οι οποίοι/ες εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες και οι αιτούσες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους/τις χορηγήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, (γρ. 0103) ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και απευθύνεται στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄). Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή/της φοιτήτριας.

Υπόδειγμα της Αίτησης Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφής σε μορφή PDF θα βρείτε εδώ.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία μετεγγραφής θα βρείτε στη σχετική Εγκύκλιο  (αρ. πρωτ. 164061/Ζ1/02-10-2017)  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εδώ.

 

Την Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 89006/Ζ1/1-6/2017, ΦΕΚ 1915 τ.Α΄) που αφορά στις Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018,θα βρείτε εδώ.

Μοριοδότηση

Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο/η δικαιούχος συγκεντρώνει από τα παρακάτω (οικονομικά και κοινωνικά) κριτήρια:

Μοριοδότηση υποψηφίων στην αίτηση μετεγγραφής

Οικονομικά Κριτήρια (η μοριοδότηση γίνεται διαζευκτικά και λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα)

Μόρια

Ατομικό ή κατά κεφαλήν εισόδημα μέχρι 3.000 € ετησίως

5

Ατομικό ή κατά κεφαλήν από 3.001 € μέχρι 6.000 € ετησίως

4

Ατομικό ή κατά κεφαλήν από 6.001 € μέχρι 9.000 € ετησίως

3

 

 

Κοινωνικά Κριτήρια (αθροίζονται οι περιπτώσεις)

 

Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς

3

Μέλος πολύτεκνης οικογένειας

2

Μέλος τρίτεκνης οικογένειας

1

Με αδελφό/ή που σπουδάζει σε άλλη πόλη

1

Πολύδυμα παιδιά που συμμετέχουν στις εξετάσεις

1

Με συγγενή πρώτου βαθμού με αναπηρία ≥ 67%

1

Ορφανός/ή από τον/την ένα/μία γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας

1