Επιτροπή Ισότητας των Φύλων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Η συγκρότηση της «Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων» (Ε.Ι.Φ.Κ.Δ.) έγινε σύμφωνα με το άρθρο 218 Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21.07.2022), με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (43/23.09.2022). Η Ε.Ι.Φ.Κ.Δ. συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. ως «συμβουλευτικό όργανο του Ιδρύματος και των οργάνων διοίκησής του»,  και έχει ως βασική αποστολή την «προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής».

Η Ε.Ι.Φ.Κ.Δ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν/μία (1) διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν/μία (1) φοιτητή/ήτρια. H θητεία των μελών της Ε.Ι.Φ.Κ.Δ. είναι τριετής.

Η Ε.Ι.Φ.Κ.Δ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο Διοίκησης,

β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,

γ) παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των ανωτέρω μέτρων και των αποτελεσμάτων τους και εισηγείται την τροποποίηση, αναθεώρηση ή συμπλήρωσή τους,

δ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,

ε) προωθεί την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,

στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,

ζ) καταγράφει τις αναφορές και καταγγελίες για περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης λόγω φύλου και τις διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα,

η) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενοχλητικής συμπεριφοράς, όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση ή παρενόχληση.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μέλη Δ.Ε.Π. - έξι (6) μέλη (αλφαβητικά)

  • Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ε.Ι.Φ.Κ.Δ., Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας kyiannako@sa.aegean.gr 
  • Γουβιάς Διονύσιος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού dgouvias@aegean.gr
  • Καντσά Βενετία, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας vkantsa@sa.aegean.gr    
  • Κλαδάκη Μαρία, Μόνιμη Eπίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, mkladaki@rhodes.aegean.gr
  • Κουρουτσίδου Μαρία, Eπίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού kouroutsidou@aegean.gr
  • Χαντζαρούλα Ποθητή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας hantzaro@sa.aegean.gr

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. -ένα (1) μέλος

  • Σιδερή Μαρία, Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.), msid@aegean.gr

Διοικητικό Προσωπικό- ένα (1) μέλος

  • Μπογόρδου Αναστασία, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών abogord@aegean.gr  

Φοιτήτρια/ής - ένα (1) μέλος

  • Σαρρή Χασάν Ντενίζ Εμινέ, Υποψήφια Διδακτόρισσα, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών msd20006@rhodes.aegean.gr

 

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ

(με απόφαση της Ε.Ι.Φ.Κ.Δ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπ’ αριθ. 1/06.10.2022)

Γκασούκα Μαρία Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού mgasouka@aegean.gr

equality-committee-logo.png

Current Style: Βασικό

espa.jpg