Επιτροπή Ισότητας των Φύλων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Η συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), σύμφωνα με το οποίο, με απόφαση της Συγκλήτου, συνίσταται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. άμισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Η Ε.Ι.Φ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν/μία (1) διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν/μία (1) φοιτητή/ήτρια. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τριετή θητεία.

Η Ε.Ι.Φ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο

β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού

γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα

δ) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά

ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου

στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της

ζ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή.

Η Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκροτήθηκε με απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ. 08/06.06.2019 και ανασυγκροτήθηκε με απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ.10/06.12.2019

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μέλη Δ.Ε.Π. - έξι (6) μέλη

  • Καντσά Βενετία, Πρόεδρος Ε.Ι.Φ., Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας vkantsa@sa.aegean.gr
  • Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας kyiannako@sa.aegean.gr
  • Πετροπούλου Χρυσάνθη (Κρίστη), Mόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας christy.p@geo.aegean.gr
  • Γουβιάς Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού dgouvias@aegean.gr
  • Ζήση Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας A.Zissi@soc.aegean.gr
  • Χαντζαρούλα Ποθητή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας hantzaro@sa.aegean.gr

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. -ένα (1) μέλος

  • Κουρουτσίδου Μαρία, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού kouroutsidou@aegean.gr  

Διοικητικό Προσωπικό - ένα (1) μέλος

  • Μπουλμπούλης Ευστράτιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας, Τμήμα Κοινωνιολογίας sboul@aegean.gr

Φοιτήτρια/ής - ένα (1) μέλος

  • Κοντοχρήστου Αθανασία, Υποψήφια Διδακτόρισσα, Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας sad18009@sa.aegean.gr

 

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ

(με απόφαση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Αιγαίου υπ’ αριθμόν 1/8.1.2020)

  • Γκασούκα Μαρία Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού mgasouka@aegean.gr

equality-committee-logo.png

Current Style: Βασικό

espa.jpg