Είστε εδώ

Σπουδές

Τα καινοτόμα αντικείμενα, η διεπιστημονικότητα και οι νέες μορφές εκπαίδευσης, αποτελούν το κύριο γνώρισμα των σπουδών στο Αιγαίο.

…εδώ οι σπουδές είναι εμπειρία

18 Τμήματα | 6 Σχολές | 6 νησιά του Αιγαίου

Ένα 6λεπτο video για τις σπουδές και την φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

... εμπειρία ουσιαστικών διαπροσωπικών/ακαδημαϊκών σχέσεων σε περιβάλλον ασφαλούς διαβίωσης.                                

18 Προγράμματα με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση σε καινοτόμα και παραδοσιακά αντικείμενα.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε καινοτόμα πεδία, δομημένα σε ευέλικτες πρακτικές φοίτησης.

Διδακτορικές διατριβές με έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα των 17 τμημάτων.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντικό τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Πιστοποιημένες Σύγχρονες Σπουδές στην Κοιτίδα της Γνώσης!

Για μία καλοκαιρινή μαθησιακή εμπειρία στα νησιά του Αιγαίου!

Current Style: Βασικό