Πρακτική άσκηση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρακτική άσκηση

Γενικά

Η Πρακτική Άσκηση είναι ο θεσμός που δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης για μικρό χρονικό διάστημα σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο σπουδών. Στα περισσότερα Τμήματα εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα (Επιλογής ως επί το πλείστον).

Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης:

  • Σύνδεση και εφαρμογή σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον της γνώσης που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.
  • Επαφή φοιτητών και φοιτητριών με τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες.
  • Να δοθεί η ευκαιρία της πρώτης εμπειρίας ώστε να βιώσουν φοιτητές και φοιτήτριες την προσαρμογή τους σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον και να υπάρξει είτε η δυνατότητα αναγνώρισης των υψηλών απαιτήσεων του επαγγελματικού χώρου είτε η δυνατότητα απομυθοποίησης κάποιων φόβων για τον ίδιο χώρο: όλα αναγκαία για την προετοιμασία της μελλοντικής εισόδου στην αγορά.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αποτελέσει πρόδρομο μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας του φοιτητή ή της φοιτήτριας με τον εν λόγω φορέα.

Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια ακολουθεί τη διαδικασία που εφαρμόζει το Τμήμα του/της ως προς το ακαδημαϊκό σκέλος του μαθήματος.

Αναλυτικές Πληροφορίες

Για ζητήματα διοικητικής διεκπεραίωσης της Πρακτικής Άσκησης, υπάρχει σχετική δομή υποστήριξης. Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες.

Current Style: Βασικό

espa.jpg