Γραφείο Διασύνδεσης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Γραφείο Διασύνδεσης

Γενικά

Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γρα.Δι.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 5897/-Β-31.12.2020) απευθύνεται τόσο στους/στις φοιτητές/τριες όσο και στους/ στις αποφοίτους/τες του Ιδρύματος με κύριο στόχο τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας και την παραγωγή γενικότερα.

Στο έργο του Γρα.Δι. συμπεριλαμβάνονται:

  • Η συγκρότηση,  οργάνωση και συστηματοποίηση  δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης
  •  Η λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας φοιτητών/τριών και αποφοίτων, το οποίο θα έχει δυνατότητα επικοινωνίας και  μεταφοράς δεδομένων στο υποσύστημα  ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ (Εθνικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων) με αυτοματοποιημένο τρόπο.
  • Η υλοποίηση μηχανισμού ιχνηλάτησης φοιτητών-τριων και αποφοίτων
  • Η συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών/τριών και αποφοίτων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας σε σύνδεση με το ακαδημαϊκό τους προφίλ. Η παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων ως προς την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
  • Η δημοσιότητα των δράσεων του Γρα.Δι. (π.χ. διοργάνωση Ημερών Καριέρας, σύνδεση / δικτύωση του ΓΔ με λοιπές δομές προώθησης της απασχόλησης)

Η ενίσχυση και ανάπτυξη του θεσμού του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί σημαντικό τμήμα της στρατηγικής του Ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας του παρεχόμενου σε αυτό έργου αλλά και της εδραίωσης του κύρους του.

Current Style: Βασικό

espa.jpg