Είστε εδώ

Προμήθεια υλικών και μικρής έκτασης επισκευές σε χώρους του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε: «Προμήθεια υλικών και μικρής έκτασης επισκευές σε χώρους του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα».

Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.225,00 Ευρώ + ΦΠΑ 24% (774,00 Ευρώ) ήτοι σύνολο 3.999,00 Ευρώ (τρείς χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ)

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 02-04-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συμπληρώνοντας την συνημμένη «Φόρμα Εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο email: mlogiot@aegean.gr.

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας 22510-36151)

Ημερομηνία ανάρτησης

27 Μαρ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό