Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής για την με απευθείας ανάθεση μίσθωση κτιρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής για την με απευθείας ανάθεση μίσθωση κτιρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

                       Μυτιλήνη, 05/09/2019

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                                      

 

       
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής για την με απευθείας ανάθεση μίσθωση κτιρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της  Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 31/08/2031,  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και σε εφαρμογή της με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» ΦΕΚ 226 Α΄ όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011),
  2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011),
  3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11), και ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.23243/ 23-11-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
  4. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»»)

Γνωστοποιούμε 

ότι τη Δευτέρα 09/09/2019, ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος  Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης  (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη) θα διενεργηθεί κλήρωση  μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο και διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της προναφερόμενης Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και σε εφαρμογή της με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» ΦΕΚ 226/2011 τ. Α΄ όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη).

 

Ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων

 

Γιώργος Κάιτατζης

 

Η Προϊστάμενη της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης

 

Στρατούλα Σταυρακέλλη

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Σεπ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg