Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.Δι.ΜΑ.) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.Δι.ΜΑ.)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με επίκεντρο την αριστεία, τη διασφάλιση της ποιότητας, την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας συστηματοποιεί την προσπάθεια για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του αλλά και την υποστήριξη του έργου του διδακτικού του προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε η θεσμοθέτηση «Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης», το οποίο ιδρύθηκε στις 23 Ιουλίου 2020, έπειτα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου, με εισήγηση της αρμόδιας Αντιπρυτάνισσας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγήτριας Έλενας Θεοδωροπούλου, επί Πρυτανείας της Καθηγήτριας Χρυσής Βιτσιλάκη. Κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου στις 7 Φεβρουαρίου 2023, το ΓΥ.Δι.ΜΑΘ. μετονομάστηκε σε Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης (ΚΕ.Δι.ΜΑ.).

Σκοπός του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση της συνεχούς υποστήριξης, ενδυνάμωσης και βελτίωσης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η παροχή πολλαπλών, εξειδικευμένων υπηρεσιών προς αυτήν την κατεύθυνση, πλαισιώνοντας με όρους διασφάλισης ποιότητας το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των διδασκόντων/ουσών, στη βάση του συνεχώς εξελισσόμενου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και των αρχών της Διά Βίου Μάθησης προς όφελος του φοιτητικού πληθυσμού του Ιδρύματος.

Ως στόχοι του ΚΕ.Δι.ΜΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου τίθενται η πρόσθετη ενημέρωση των διδασκόντων/ουσών σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, η δημιουργία, ανταλλαγή και συστηματοποίηση καλών πρακτικών και εργαλείων για την αποτελεσματική σχεδίαση, διδασκαλία και αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας, η καταγραφή και επεξεργασία διδακτικών αναγκών και ερωτημάτων σχετικών με τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, η ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών και μεθόδων μάθησης για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη σύγχρονων και πολύμορφων περιβαλλόντων μάθησης που θα αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευoμένων και τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση ως προς την ανάγκη διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η πρόταση και εισαγωγή καινοτομιών και εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία.

Σημαντική κρίνεται για την ανάπτυξη του ΚΕ.Δι.ΜΑ. η διοργάνωση δράσεων σε συνεργασία με επιστημονικούς, επαγγελματικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και η συνέργεια με Εργαστήρια, Κέντρα και Γραφεία, φορείς, ινστιτούτα και ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία και τη μάθηση, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αναφορικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Δι.ΜΑ.

 

Current Style: Βασικό

espa.jpg