Επιτροπές και Κώδικες Ηθικής | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Επιτροπές και Κώδικες Ηθικής

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναγνωρίζει τη σημασία κοινών αντιλήψεων και πρακτικών σχετικά με το ρόλο, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των μελών του όπως και του Ιδρύματος, κατά την προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων. Η προαγωγή των συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών συμβάλλει στην ατομική και συλλογική ακαδημαϊκή ανάπτυξη, προστατεύει το κύρος του Ιδρύματος και συνιστά βασικό παράγοντα για την εδραίωση και διατήρηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως δημόσιο φορέα εκπαίδευσης και ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης.

(Κώδικας Δεοντολογίας κ' Καλής Πρακτικής Πανεπιστημίου Αιγαίου, σελ. 7)

Στο πλαίσιο αυτό έχουν συσταθεί, με βάση το νόμο, οι παρακάτω Επιτροπές:

Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.)

Απαρτίζεται από τους/τις Κοσμήτορες/Κοσμητόρισσες του Ιδρύματος και τον/την Αντιπρύτανη/ισσα Διεθνοποίησης, Εξωστρέφειας και Φοιτητικής Μέριμνας που προΐσταται της Επιτροπής. 

 Η Ε.Δ έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες: 

α) καταρτίζει «Κώδικα δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητι-κά θέματα ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. 

β) διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας 

γ) συντάσσει γενική ετήσια έκθεση ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεοντολογίας

δ) εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμέ-νου να διαπιστώσει την παράβαση των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας 

ε) διασφαλίζει την τήρηση των Αρχών και Πολιτικών Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίες συμβάλλουν στην εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος, μέσω της ενίσχυσης της καλής πρακτικής στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, καθώς και  μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με το εξωτερικό τους περιβάλλον.

Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής (pdf)

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας  (Ε.Η.Δ.Ε.)

Απαρτίζεται από πέντε  ή επτά  τακτικά μέλη με τους/τις αναπληρωτές/αναπληρωτριές  τους/τις. Συγκροτείται με απόφαση του/της Πρύτανη/Πρυτάνισσας, με την οποία ορίζεται και ο/η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο/η Γραμματέας αυτής.

Έργο της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να ελέγχει την τήρηση των γενικά παρεδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν. 4521/2018, αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεκτούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και (α) την εγκρίνει ή (β) προβαίνει σε συστάσεις με τις ανάλογες εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα.   Η εξέταση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων που κατά δήλωση του/της επιστημονικά υπευθύνο/ης, περιλαμβάνουν έρευνα τόσο στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, όσο και σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. Το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εάν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση της Επιτροπής. Εκτός από τα ως άνω ερευνητικά έργα, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει ερευνητικό έργο, μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου/ης ή καταγγελία, και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν σε άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή. 

Current Style: Βασικό

espa.jpg